Zondag 21maart. Tape over je mond als illustratie van wat mensen met een beperking  wel willen, maar niet kunnen zeggen, de bestaande opleidingen OG werken hard aan hun kwaliteit en nieuwe opleidingen open zich warm en een veldbijeenkomst over bekostiging.  

Al weer meer dan een week geleden vond de kick-off  plaats van de NVO-pool ‘storytellers’. De aanmeldingen overtroffen onze verwachtingen. Uiteindelijk deden ruim dertig enthousiaste, bevlogen leden mee aan de bijeenkomst. Leden die met elkaar gemeen hebben dat ze hun beroep en vooral hun cliënten meer voor het voetlicht willen brengen. Die elkaar herkennen in hun ambitie en ook in dat waar ze tegen aan lopen. Andere beroepsgroepen zijn soms een inspiratie. Wie wist ruim een jaar geleden wat een viroloog was? Nu weten we het allemaal en we weten óók hoeveel facetten hun beroep kent. En dat ze het inhoudelijk niet met elkaar eens zijn illustreert die facetten alleen maar voor het grotere publiek. Voer dus vooral vakinhoudelijke discussies in de publieke arena. Méér aangrijpend nog is wanneer orthopedagogen voor hun cliënten gaan staan. Zoals het lid dat zijn pitch begon met tape over zijn mond. Dan voel je pas echt wat het betekent om niet te kunnen zeggen wat je zo graag zou willen zeggen. Als iemand met een beperking. Of als een kind of jongere die om een of andere reden onveilig is.

Een enthousiasmerende kick-off is één, écht een werkzame pool maken is twee. Afgelopen week bespraken we intern de concrete vervolgacties. Variërend van de analyse van de netwerken waarover de poolleden beschikken tot aan scholing van dát waar zij behoefte aan hebben. Van het schrijven van opinieartikelen tot het opzoeken van allerlei podia.

We spraken afgelopen week zowel met opleiders van bestaande opleidingen als met initiatiefnemers voor nieuwe OG-opleidingen. Mooi dat opleidingsinstellingen de ambitie hebben mensen op te leiden in de postmastervariant van ons beroep. Mooi dat zij de ambitie hebben om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg en onderwijs. En dat ondanks het feit dat de opleiding nog niet bekostigd wordt door de overheid. Wat betreft dat laatste: in overleg met de betreffende directie van VWS hopen we daarover eind april een veldbijeenkomst te organiseren, waarbij beleidsdirecties, brancheorganisaties en opleidingsinstellingen samen om de (digitale) tafel gaan. En ja, ook de toekomstige opleideling, met alle afwegingen om al dan niet voor deze opleiding te kiezen.

Zo zijn we, op onze eigen manier, op verschillende manieren bezig met de Toekomst van de Zorg.

Tot volgende week,

 

M