Zorgverzekeraars verlengen overbruggingsregeling voor jongeren die tijdens behandeling 18 jaar worden

3-12-2015

Een aantal zorgverzekeraars* zal zorg aan jeugdigen, die gedurende een behandeling 18 jaar worden en waarvan de zorgaanbieder geen contract heeft met die zorgverzekeraar, alsnog vergoeden. Deze overbruggingsregeling gold al in 2015 en wordt gecontinueerd in 2016. De NVO heeft hiervan een overzicht gemaakt.

Overzicht zorgverzekeraars
Op het ledengedeelte (themadossier GGZ) vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars die de orthopedagoog generalist vergoeden vanuit de Generalistische Basis GGZ in de basisverzekering en van de zorgverzekeraars die een overbruggingsregeling hebben in 2016.

Gevolgen knip tussen Jeugdwet en Zorgvezekeringswet
Per 1 januari 2015 wordt jeugd-GGZ (tot 18 jaar) bekostigd vanuit de gemeenten. Zorgverzekeraars hebben om deze reden tal van vrijgevestigden, die zich voornamelijk op deze doelgroep richten, niet gecontracteerd. De NVO, het NIP en andere partijen hebben zorgverzekeraars gewezen op de situatie waarin jeugdigen gedurende een behandeling 18 jaar worden. Wanneer deze jeugdigen vanuit de Jeugdwet instromen in de Zorgverzekeringswet en de betreffende vrijgevestigde geen contract heeft met een zorgverzekeraar, zou de behandeling of beëindigd dienen te worden of voor eigen rekening van de cliënt komen.

Continuiteitsbeleid zorgverzekeraars
*Zorgverzekeraars VGZ, Menzis, a.s.r., ONVZ en DSW hebben een overbruggingsregeling opgenomen in hun beleid voor 18-/18+ om de hierboven beschreven situatie te voorkomen. De overbruggingsregeling houdt in dat de zorg aan jeugdigen, die gedurende een behandeling 18 jaar worden en waarvan de aanbieder geen contract heeft met de verzekeraar binnen de Zorgverzekeringswet, alsnog afgerond kan worden na het 18e levensjaar. Dit geldt ook voor de orthopedagoog generalist (NVO) en voor de Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP). De zorg kan dan door dezelfde zorgverlener worden voortgezet.

Let op! De zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis hebben de overbruggingsregeling niet opgenomen in het beleid, maar zullen per individueel geval kijken naar een passende oplossing.

Postmasterregistratie Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) gelijk aan registratie orthopedagoog generalist NVO
Zorgverzekeraars VGZ en Menzis hebben onlangs bevestigd dat, indien u als zorgaanbieder gebruik wilt maken van bovenstaande regeling, u deze aanvraag ook kunt doen onder vermelding van de beroepsregistratie postmaster-orthopedagoog SKJ of Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. De NVO en het NIP wachten nog op een definitieve bevestiging van de andere zorgverzekeraars.

Het Kwaliteitsregister Jeugd is onafhankelijk en wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). SKJ is erkend door de ministers van VWS en Veiligheid en Justitie. In de wetgeving is opgenomen dat het Kwaliteitsregister Jeugd de registratienormen van de beroepsverenigingen overneemt. Dat betekent dat de bestaande eisen van de orthopedagoog generalist NVO en de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP de basis vormen voor de registratie van orthopedagogen/psychologen in het Kwaliteitsregister Jeugd op postmasterniveau. De registratie-eisen en -normen van de postmaster-orthopedagoog SKJ en de Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ zijn gebaseerd op respectievelijk de registratie-eisen en normen behorend bij de registratie K&J NIP of; orthopedagoog-generalist NVO.