OG in de BIG

21-12-2016

De afgelopen maanden is er, grotendeels achter de schermen, weer veel gebeurd.
Op verzoek van het ministerie maakten we een uitwerking voor de opleiding tot orthopedagoog generalist. Die uitwerking, die formeel een algemene maatregel van bestuur (AMvB) heet, komt straks 'onder' de wet te hangen. De AMvB OG staat dan naast de uitwerkingen (die in de wandelgangen vaak worden aangeduid als 'besluiten' en die ook AMvB's zijn) die nu al bestaan voor de opleiding tot gz-psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut. De besluiten (of AMvB's) voor de opleiding gz-psycholoog en de opleiding psychotherapeut worden in het wetsvoorstel geactualiseerd. Er is daarom sprake van drie nieuwe AMvB's; voor de opleiding tot elk van de drie de basisberoepen is er een aparte AMvB. Zo'n AMvB beschrijft o.a. competenties waartoe de opleiding opleidt, de voorwaarden voor erkenning van de opleidingsinstelling, voor erkenning van de hoofdopleiders en van praktijksopleidingsinstellingen, etc.

Voor de orthopedagoog generalist gaan we vanzelfsprekend uit van het beroepscompetentieprofiel dat we als NVO in 2014 vaststelden en van de vier OG-opleidingen die er nu zijn. De vier hoofdopleiders werken al een tijdje aan de documenten die straks nodig zijn. De AMvB regelt ook dat mensen die op het moment dat de wet in werking zou treden in opleiding zijn, die opleiding kunnen afmaken. En dat OG-ers die nu in het NVO-register staan ingeschreven, straks kunnen overgaan naar het wettelijke register.

Het College van de FGZPt adviseert de minister over o.a. de opleidingen tot de drie beroepen. Het advies dat het College denkt te gaan uitbrengen, legde het College aan het bestuur van de NVO voor en vroeg het bestuur daarop te reageren. De NVO nam de gelegenheid te baat om nogmaals de eigen identiteit van ons beroepsgroep onder de aandacht te brengen; een beroepsgroep die de rechten van kinderen, jeugdigen en gehandicapten als vertrekpunt neemt en die expert is als het gaat om clienten in een pedagogische (afhankelijkheids)relatie. We illustreerden dat met casuïstiek. Die geheel eigen, wetenschappelijk gefundeerde, benadering kenmerkt onze beroepsgroep al decennia lang en wordt uitgedragen door de gehele opleiding, van de zeven universiteiten die pedagogiek aanbieden tot de vier postmasteropleidingen. Daarom bepleit de NVO, dat de orthopedagoog generalist, ook op langere termijn, een eigenstandig beroep in o.a. de Wet BIG wordt en blijft.

Helaas hebben we ook van het ministerie van VWS moeten vernemen dat het wetsvoorstel opnieuw uitstel heeft gekregen en dat de internetconsulatie, die na de Kerst wordt gepland, nu verder naar het voorjaar schuift. De verwachting is nu dat het voorstel tot wetswijziging eind 2017 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daarover heeft het CDA, expliciet vanwege de positie van de OG, kritische vragen gesteld. De minister heeft die vragen alleen feitelijk beantwoord. U kunt het hier nalezen.