Gedragswetenschappers hebben zorgen over de privacy in het onderwijs

9-6-2016

Veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken, maken zich zorgen over privacy. Om beter zicht te krijgen op die zorgen, zetten NVO en NIP in mei samen een korte enquête onder hun leden uit. In totaal reageerden 88 pedagogen en psychologen; 73% van hen maakt zich zorgen over de privacy. Pedagogen en psychologen voelen zich vaak alleen staan in hun pleidooi binnen scholen om (meer) aandacht aan privacy te besteden.

De zorgen betreffen:

  • Beveiliging: dossiers van leerlingen worden niet altijd voldoende beveiligd opgeborgen;
  • In het verlengde daarvan: resultaten van psychodiagnostisch onderzoek zijn via het ICT-systeem van de school toegankelijk voor alle medewerkers van de school. Ook voor de medewerkers die daar geen recht toe zouden mogen hebben;
  • Gegevens over leerlingen worden vaak, mondeling of schriftelijk, gedeeld zonder dat ouders/verzorgers of de leerling zelf daar toestemming voor hebben gegeven. Dit gebeurt intern, in de school, en extern met bijvoorbeeld jeugdhulp of wijkteams. Een voorbeeld dat werd gegeven is dat in een gesprek met de ouders van leerling A over leerling B wordt gesproken;
  • Directeuren of IB’ers verwachtten de resultaten van diagnostisch onderzoek te mogen inzien zonder dat ouders of leerlingen dat weten of daarvoor toestemming hebben gegeven. Soms weten ouders of leerlingen niet eens dat hun kind wordt onderzocht.


Besturen, schoolleiders en docenten doen dit vaak onbedoeld; zo stellen de geënquêteerden. Zij zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s die er zijn bij het delen van privacygevoelige informatie.

Sommige pedagogen en psychologen geven aan dat er, onder andere door samenwerking met de jeugdhulp, gelukkig wel steeds meer aandacht is voor privacy. Meer resultaten lezen? Klik hier.

En nu?

NVO en NIP willen samen met de PO-raad en de VO-raad een aantal acties ondernemen. Die acties zijn o.a. gericht op bewustwording en informeren van bestuurders. Concrete voornemens zijn:

  • na de zomer: publicatie van een handzame folder voor schoolbesturen;
  • dit najaar: organisatie van workshops over privacy voor bestuurders, o.a. ook over de consequentie van verschillende wetten, handreikingen en beroepscodes.;
  • dit najaar: Gezamenlijke aandacht voor dit vraagstuk in de tijdschriften van de NVO, het NIP, de PO-raad en de VO-raad


NVO en NIP zullen de zorgen ook bespreken met de bonden en de vereniging van schoolleiders (AVS).

We houden u op de hoogte! Vragen? Mail naar k.mik@nvo.nl of info@psynip.nl.