Zondag 29 november: Kwaliteitsstatuut en gedragswetenschappers op een hbo-functie

Concretisering van het Kwaliteitsstatuut GGZ, opstellers én gebruikers lichten richtlijnen jeugdhulp toe en registratie van gedragswetenschappers die in de jeugdhulp een hbo-functie bekleden.

Deze week kende heel veel externe momenten. Maar aandacht voor onze eigen leden én onze eigen vereniging was er ook. Maandagavond was er een bijeenkomst over de richtlijnen jeugdhulp voor en door onze studenten & starters. Opstellers én gebruikers kwamen aan het woord. Ik was er helaas niet bij, want op hetzelfde tijdstip debatteerden de vaste NVO-commissies over de ideeën van het bestuur over onze toekomstige verenigingsstructuur. Het onderwerp komt terug op de ALV van 10 december (vergeet u niet….).

We bespraken met het Kwaliteitsregister Jeugd procedures voor gedragswetenschappers die een hbo-functie bekleden en zich als zodanig moeten registeren. Vooral voor gedragswetenschappers met veel relevante werkervaring moet dat weinig ‘gedoe’ vergen. Daarvoor stelden we een lijn vast. Dinsdag aan het eind van de middag kwam de jury van de NVO-thesisprijs bijeen. Zoals elk jaar is het bespreken van de ingediende theses een zorgvuldige aangelegenheid en ook zoals elk jaar was de jury er toch vrij snel uit. De winnaars zijn dus bekend. Op bureauniveau en bij henzelf en hun begeleiders. Maar nog niet daarbuiten! Dat komt op de ALV (vergeet u niet....)

Woensdagmiddag was het minisymposium ter ere van de ‘nieuwe’ FGzPt. Thema was competentiegericht opleiden. In andere onderdelen van het onderwijs, zoals het mo en hbo, wordt dat verguisd. Wij zien er wel iets in. Immers, juist postacademische opleidelingen moeten het hebben van een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. Daarop toetsen we bij registratie en herregistratie en daarop kunnen professionals in het kader van de beroepscode worden aangesproken. Het is ook een alternatief voor het altijd wat onbevredigende ‘denken in studiepunten’. Maar aandachtspunten zijn en blijven: een door de beroepsverenigingen opgesteld beroeps(competentie)profiel, beperking in het aantal competenties en het voorkomen administratieve lasten. Inleiders van de universiteit van Maastricht en van de KNMG hielden er een wijs verhaal over.

Donderdagmorgen was een werkconferentie over het Kwaliteitsstatuut. Vorige week reageerden we als NVO op het model dat ons was voorgelegd. In overleg met P3NL deden we dat overigens apart. Het Kwaliteitsstatuut stelt kaders voor de invulling van het regiebehandelaarschap, een taak waarvoor ook onze orthopedagoog-generalist volgens de commissie Meurs in aanmerking moet komen. Het prettige aan de bijeenkomst op deze donderdagmorgen was dat het niet meer ging over belangen en bloedgroepen. De vraag was: hoe kunnen we het Kwaliteitsstatuut concretiseren? Daarvoor onderscheidden we achtereenvolgens de intake, opstelling van het behandelplan, uitvoering van het behandelplan en beëindiging van het behandelplan. En dat systematisch bekeken vanuit de optiek van de cliënt. Vooral dat laatste bleek een voortdurende oefening  en uitdaging voor alle ‘apparatski’ die aanwezig waren. De projectgroep gaat nu weer aan de slag met alles wat én de consultatie én deze ochtend heeft opgeleverd. Op 1 januari moet het klaar zijn. Ook dát is een hele uitdaging.

’s Avonds bespraken we met onze Commissie Kwaliteit maar liefst drie strategische verenigingsdocumenten. En guess what? Dat leverde de nodige nieuwe inzichten op, waarmee het bestuur zijn voordeel kan doen! ;-)

Vrijdag was ik uitgenodigd om de conferentie van het NJI en de Gemeente Utrecht over jeugdhulp en wijkteam bij te wonen. Heel informatief, juist om aan te schuiven bij andere geledingen dan onze eigen beroepsgroep en te horen waarop zij stuiten en waaraan zij behoeften hebben. Wat gebeuren er al veel goede dingen in de praktijk. Ook de wandelgangen bleken, zoals vaak, informatief. Daar ging het over de vraag waarom wij als NVO de opvoedingsondersteuning niet meer als ‘ons item’ naar ons toe trekken en pleiten voor hoogwaardige expertise aan de voorkant. Terechte vraag, waarop als antwoord niét volstaat dat dat in ons visiedocument staat.

Vergeet u niet u aan te melden voor onze eindejaarsbijeenkomst op 10 december?

Tot volgende week,
M