Zondag 13 december: Behoefte pedagogische rapporten vluchtelingekinderen

Zondag 13 december

Overleg met VWS over voortgang OG in de BIG, op bezoek bij de V&VN om te praten over hun kwaliteitsregistratie en ledentoename, de Algemene Ledenvergadering, expertmeeting vluchtelingenkinderen en overleg met de Taskforce Kindermishandeling over de meldplicht.

Dinsdagmorgen spraken we met VWS over de voortgang van het wetsvoorstel om de OG op te nemen in de wet BIG. Het gaat om drie hoofdpunten:

  • Het wetsvoorstel zelf en de planning daarvan

Het voorstel om de OG op te nemen in de Wet BIG wordt onderdeel van een breder wetsvoorstel. Dat gaat ook in op actualisering van deskundigheidsbeschrijving van andere artikel 3 beroepen en op herregistratie van de beroepen. Voor dat laatste hebben we als NVO samen met het NIP, de NVP en de NVGzP voor de zomer een voorstel gedaan. In het begin van 2016 worden we als beroepsverenigingen uitgenodigd voor sessies om over beide aspecten met VWS van gedachten te wisselen

  • Individuele opleidingstrajecten

Op dit moment volgt zo’n 25% van de opleidelingen een individueel opleidingstraject. We laten VWS weten hoe dat nu geregeld is en hoe we ons dat in de toekomst voorstellen. Essentieel is dat het gaat om een zelfde kwalificatie en dat net als de reguliere opleidingen onafhankelijkheid en kwaliteit zijn geborgd.

  • Regiebehandelaarschap, Kwaliteitsstatuut en inkoop zorg 2017

Opname van de OG zal nog niet wettelijk zijn geregeld als het regiebehandelaarschap en het Kwaliteitsstatuut van kracht worden. En los daarvan moet de inkoop voor 2017 in het voorjaar van 2016 al zijn geregeld. VWS laat ons weten dat zij dat op hun netvlies hebben staan en aan welke oplossingsrichting het ministerie denkt.

 

’s Middags gingen we naar de Vereniging voor Verpleging en Verzorging, de V&VN. De V&VN is de afgelopen jaren enorm gegroeid en telt nu bijna 20.000 leden. Motor achter die groei is hun kwaliteitsregistratie, die aanvullend is op BIG-registratie doordat die inhoudelijk van aard is. Het systeem heeft veel draagvlak bij werkgevers en vaak worden instellingsbreed afspraken gemaakt over registratie van medewerkers. De V&VN heeft diverse niveaus van beroepen, variërend van masters tot mbo3. Dat maakt hen tot een gezaghebbend en ‘breed’ aanspreekpunt voor stakeholders. Situaties zijn niet kopieerbaar, maar we kunnen als NVO wel ons voordeel doen met inzichten die de V&VN heeft opgedaan.

 

Donderdag hadden we als bureau en bestuur een gezamenlijke kerstlunch, waarin we terugblikten op 2015. Daarna had het Algemeen Bestuur zijn laatste vergadering van 2015 en vanaf het eind van de middag was er de Algemene Ledenvergadering en de Eindejaarsbijeenkomst. Helaas was ik er niet bij vanwege een crematie. Op dit moment kan ik er dus nog niets over zeggen.

 

Vrijdagmorgen vond de expertmeeting over vluchtelingenkinderen plaats, die we als NVO samen met Defence for Children en het Expertisecentrum in Groningen en het NIP hadden georganiseerd. Heel bewust hadden we onze uitnodiging beperkt tot leden die zelf ervaring en expertise met dit vraagstuk hebben opgedaan. Zo’n 30 professionals gaven gehoor aan de oproep.

Probleem bij nieuwkomers én bij uitzettingen is dat het belang van het kind nog onvoldoende in beeld is, ondanks het feit dat er wel wet- en regelgeving voor is. Ook voor gezinnen die een verblijfstatus hebben, zijn nog onvoldoende opvoedprogramma’s beschikbaar.

Bij Defence for Children bestaat een concrete behoefte aan professionals die in het kader van asielaanvragen pedagogische rapporten kunnen en willen opstellen. Daarnaast wezen de professionals op het belang om met name leerkrachten te ondersteunen. Ook is er behoefte aan een pilot waarin gezinnen niét hoeven te verhuizen als hun status verandert. Er hoeft geen nieuwe deskundigheid te worden ontwikkeld; pedagogen hebben hiervoor de expertise en leerkrachten kunnen vaak al heel veel. Het is wel een kwestie van verbinden en de juiste expertise inzetten.

Concreet zullen we als beroepsverenigingen een oproep doen aan leden die een pedagogisch rapport willen opstellen. De organisatoren van de bijeenkomst zullen daarvoor kort na de kerst bij elkaar komen om dat efficiënt uit te zetten en te organiseren.

 

De volgende bijeenkomst was met de Taskforce Kindermishandeling en de programmaleider van VWS. We spraken over onze zorgen over een ‘platte’ meldplicht en over het nieuwe voorstel van ‘vereiste registratie’. Ook dat vergt nog uitwerking, zeker als het gaat om privacy, maar daar worden we als beroepsvereniging bij betrokken. Ook gaven we aan wat wij als beroepsverenigingen kunnen doen als het gaat om informatie en deskundigheidsbevordering. Kortom, een goed en verbindend overleg.

 

Dit is mijn laatste weekbericht van 2015. Vanaf volgende week heb ik vakantie. Ik wens u alvast heel fijne feestdagen en een goed begin van 2016. Tot dan!

 

M