Zondag 11 oktober

Dat was een helse week, afgelopen week. Nou ja, hels wat betreft het aantal (avond)vergaderingen, niet wat betreft de inhoud. Die was top. Met de expertsessies  over de pedagogische beroepenstructuur deden we kennis op over de ontwikkeling van onze beroepen in de domeinen onderwijs, langdurige zorg en in de opleidingen hoger onderwijs, de informatiebijeenkomst over de pilot EVC vond plaats, onze brief over passend onderwijs , samen met het NIP, ging uit en we stelden samen met het o.a. het NIP, de NVP en de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie, een brief op over de aanscherping van meldcode kindermishandeling.  En het bestuur van de NVO kwam tot een voorgenomen besluit dat het in december aan de ALV zal voorleggen.

Maandag was als altijd mijn interne overlegdag. Maar ’s avonds vond de expertmeeting over onderwijs plaats. In de praktijk zijn veel pedagogen in het onderwijs gericht op diagnose en behandeling. Te vaak toch nog stoornisgericht en niet oplossings- en handelingsgericht. In toenemende mate gaan leraren zelf signaleren en interveniëren. Dat kan een bedreiging zijn, maar er ligt zeker ook een kans voor dié pedagogen die in staat zijn zich als teamplayer op te stellen en het gedrag van de leraar te spiegelen, omdat ook dát het gedrag van een leerling beïnvloedt. Ook kunnen pedagogen helpen om de onderzoeksplicht van scholen invulling te geven. Pedagogen zouden op macro-, meso- en macroniveau gegevens kunnen verzamelen en kunnen inbrengen en daardoor veranderingen kunnen helpen realiseren. Bijvoorbeeld door een patroon over taalvaardigheid in het voortgezet onderwijs te signaleren en bespreekbaar te maken bij het primair onderwijs en dat primair onderwijs te helpen om het taalonderwijs te verbeteren. In het MBO leidt de reken- en taaltoets tot een toespitsing van het werk van pedagogen op het onderzoeken of er sprake is van specifieke leerstoornissen of van een algemene beperking. Elementen hiervan vindt u terug in de brief die de NVO, samen met het NIP, vrijdag aan de staatssecretaris van OCW verstuurde. U vindt deze brief op onze (nieuwe) website.

Dinsdag namen we als bureau deel aan de Dag van de ZORG, een dag die het ministerie van VWS organiseerde om input te krijgen voor de Kwaliteitsagenda langdurige zorg, die eind 2015 naar de Tweede Kamer gaat.  Als het goed is komt in deze Kwaliteitsagenda de nodige aandacht voor in- en externe samenwerking,  aan de relatie ouders-instelling-professional en aan de grenzen van de stelsel waar cliënten en professionals regelmatig op stuiten. Dinsdagmiddag kwamen veel leden af op de informatiebijeenkomst over onze pilot EVC die eind van dit jaar van start gaat. Een opvallend goede bijeenkomst met heel gemotiveerde professionals, die graag willen aantonen wat zij in hun loopbaan hebben geleerd. En ’s avonds kwam het bestuur van de NVO bijeen voor haar tweede ‘heisessie’ dit najaar. Er wordt grondig gediscussieerd tijdens deze bijeenkomsten, maar er wordt ook systematisch toegewerkt naar  besluitvorming en naar een goede procesgang om tot die besluitvorming te komen.

Woensdagmiddag schoof ik aan tafel met het NJI, het Trimbosinstituut, de universiteit Utrecht en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In 2015 organiseerden we samen drie lezingen over pedagogische vraagstukken. De drie lezingen laten een stijgende lijn van belangstelling zien; de derde en laatste, die in november plaats vindt en over depressie van kinderen gaat, is al vol! We vinden het allemaal een leuke formule om dit samen te doen en die stijgende lijn van belangstelling motiveert natuurlijk. Dus we gaan in 2016 samen door en we lieten voor de vier lezingen die we dan gaan organiseren een groot aantal themá’s de revue passeren. Woensdagavond was er opnieuw een expertsessie, nu over de langdurige zorg. Positionering was een thema dat in die sessie voorop stond: hoe positioneer je je als relatief  grote groep pedagogen, die een middenmanagementfunctie vervult, in zeer groet zorginstellingen? Komen er nieuwe vormen van organiseren? Welk werk, welke taken en welke functies verdwijnen er? BIG-registratie is dominant in dit domein, niet alleen voor pedagogische professionals, maar ook voor andere beroepsgroepen, zoals logopedisten en fysiotherapeuten.  In dit  domein werken pedagogen die daarvoor heel expliciet hebben gekozen. Daarom was ook het thema specialistisch of generalistisch hier dominant aanwezig.

Donderdagmorgen was er opnieuw een expertsessie, nu met opleiders in het postmaster- en masteronderwijs. Zowel hogescholen als universiteiten spraken zich uit over de opleidingen aan pedagogen. Opvallend, maar niet opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen de universiteiten en hogescholen als het gaat om stageplekken en om de beroepsmogelijkheden van de afgestudeerden.  Hbo-ers moeten een leerwerkplek hebben en als ze een masteropleiding doen, zit de arbeidsmarkt om ze te springen. Zo blijkt o.a. uit belangstelling van grote arbeidsbemiddelingsbureaus . Omvang en beschikbaarheid van stageplekken in het universitair onderwijs is een probleem. De positionering van de bachelor ook. Voor alle aanwezigen was evident dat de pedagoog een veranderingsgerichte gedragswetenschapper moet zijn. Daarmee is de kloof tussen het ideaal van de opleidingen en het beeld dat soms in de praktijk bestaat, echter wel groot.

De Taskforce kindermishandeling heeft de staatssecretaris van VWS voorgesteld de meldcode om te zetten in een meldplicht. Als NVO begrijpen we de achterliggende intentie van de Taskforce, maar we vraag ons toch af of dit een gewenste richting is. Daarom stelden we in overleg met het NIP, de NVP en de VKJP een brief op.

Vrijdag ging het verder over seksualiteit en kinderen, maar dan op een heel andere manier. Het netwerk studenten en starters had het congres De Naakte Waarheid georganiseerd. Aan dit congres namen bijna 100 professionals deel. Het congres was prachtig opgebouwd: van de normale seksuele ontwikkeling bij jonge kinderen via de eveneens normale ontwikkeling bij jongeren en adolescenten, waaraan al wat meer risico’s kleven tot aan uitwassen als seksueel misbruik en seksualiteit bij licht verstandelijk beperkten. Wat mooi en inspirerend was dat in alle bijdragen het herstel of behoud van het ‘normale’ leven met gezonde relaties centraal stond. En daarom was het een pedagogisch congres bij uitstek.

Onze volgende grote bijeenkomst is de Dag van de Pedagogiek op 6 november in Rotterdam. Zo’n 115 deelnemers hebben zich aangemeld. U komt toch ook?

Tot volgende week!
M