Zondag 1 november Privacy: meldplicht kindermishandeling en onzorgvudige scholen

Scholen, leraren, schoolleiders en besturen kennen geen beroepscode. Een leerling bespreken, zijn gegevens doorsturen of ergens opslaan waar velen erbij kunnen is voor hen niet of nauwelijks een vraagstuk waarover zij zich beraden. NVO professionals die op of voor scholen werken hebben daar moeite mee, maar krijgen nauwelijks een voet aan de grond. We gaan het bespreken met de PO- en VO-raad. Hoe ziet triage eruit als die professionals en cliënten het voor het zeggen hebben? In p3-verband gaan we er een standpunt over ontwikkelen. De Kinderombudsman complimenteert overigens professionals met hun onvermoeibare inzet voor cliënten, ondanks alles waar zij tegenaan lopen. Samen met een groot aantal andere beroepsverenigingen stuurde de NVO een brief aan de Tweede Kamer over de meldplicht kindermishandeling.

In de brief over de meldcode en meldplicht bij kindermishandeling onderschrijven we vanzelfsprekend de doelstelling van de Taskforce Kindermishandeling; we zien immers wat er in de praktijk gebeurt. Verzending van de brief hadden we nog even uitgesteld, vanwege het herfstreces van de Kamer. Het debat gaat komende week plaats vinden, dus we vonden maandag een geschikt moment om de brief te laten uitgaan. We maken bezwaar tegen het voorstel van die Taskforce om een meldplicht in te voeren, omdat we bezorgd zijn dat een meldplicht de vertrouwensrelatie tussen cliënt en professional schaadt en dat die  cliënten, plegers en slachtoffers, kan verhinderen hulp te zoeken. Wel willen we onze professionals ondersteunen in het werken met de meldcode en bij afwegingen die zij maken en willen we eventuele handelingsverlegenheid van professionals helpen terugdringen.  U kunt de brief downloaden op onze site: www.nvo.nl.

Maandagavond kwamen we als P3NL samen aan de tafel Jeugd. Eén van de centrale vragen was triage in de jeugdhulp. Het rapport van de Kinderombudsman zegt er ook het nodige over. Tijdige en deskundige doorverwijzing en snelle passende hulp zijn nog onvoldoende geborgd in het nieuwe jeugdstelsel. Een zeer groot deel van de doorverwijzing verloopt via de huisarts; niets mis mee, integendeel, maar de vraag is hoe we die kunnen ondersteunen. We gaan als P3NL een visie ontwikkelen, waarbij de samenwerking zoeken met de cliëntorganisaties. We streven naar inbreng op de volgende bijeenkomst van de VNG hierover, begin februari 2016.

Dinsdagmorgen werkte ik niet voor de NVO. Er was een zitting van de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Dinsdagmiddag was ik weer op kantoor.  ’s Avonds schoof ik aan bij het overleg met het NIP en de VGCT over een EVC-procedure voor professionals die aan de kwalificaties van een gezondheidszorgpsycholoog voldoen. Er wordt nu toegewerkt naar een advies, dat o.a. via de FGzPt  operationalisering moet krijgen.

Woensdag was deels intern en deels vrij; onze dochter kreeg haar bul. Een beetje mosterd na de maaltijd; ze is feitelijk al ruim twee maanden afgestudeerd en werkt al bijna even lang als trainee.

Donderdagavond was een regionale bijeenkomst over de beroepscode, deze keer in Zwolle. Niet voor het eerst, maar misschien wel nadrukkelijker dan ooit, werden we als bureau geconfronteerd met het feit dat onze leden het in het onderwijs soms moeilijk hebben als het om privacy gaat. Onze beroepscode giet dat ons als het ware met de paplepel in. Daarvan afwijken strijkt ons dan ook tegen de haren in. Maar dat gebeurt op scholen voor basis en voortgezet onderwijs wel op grote schaal. Daarvan gaven de aanwezigen talloze voorbeelden. De suggesties dat we daaraan op collectief niveau iets kunnen doen, door te gaan overleggen met de PO-Raad en de VO-raad, zullen we dan ook snel gaan oppakken. Terecht wees een enkeling erop dat de samenwerking onderwijs–jeugdhulp (in jeugdhulp is privacy veel sterker ingebed dan in onderwijs) dat ook vraagt. Dat het ook voor onze professionals praktisch niet altijd even eenvoudig is de beroepscode toe te passen, illustreerden professionals die in een rebound werken, een voorziening waar leerlingen voor enkele maanden worden geplaatst, om daarna weer naar hun reguliere school te gaan.

Denkt u aan het invullen van ons ledentevredenheidsonderzoek? Uw mening telt! www.nvo.nl