Visie op thuiszittende leerlingen, evidence based dienstverlening en 8000 leden

Zondag 3 september. Wat willen we als NVO met thuiszittende leerlingen? Is onze visie gericht op leerlingen die al op een school staan ingeschreven en voor langere tijd uitvallen? Of vinden we dat elk kind recht heeft op onderwijs en streven we ernaar dat elk kind daar op één of andere manier aan participeert? Het bestuur oriënteert zich intussen grondig op de loskoppeling van lidmaatschap en registratie. En hoe kunnen we meer wetenschappelijke diepgang bewerkstelligen in onze dienstverlening? Intussen neemt ons ledenaantal alsmaar toe; we schreven tot september ruim 1000 nieuwe leden in en tellen er nu op een haar na 8000.

Thuiszittende leerlingen is één van de thema’s die dit jaar als rode draad door ons beleid loopt. We ontwikkelden in het voorjaar de film over Thijs en lieten en passant zien wat een orthopedagoog kan, of moet, betekenen om ervoor te zorgen dat een thuiszitter zijn schoolloopbaan weer hervat. Maandagavond spraken we met onze projectgroep over de visie die we als NVO zouden moeten hebben op de breedte van het spectrum. Maar ook over de vraag wat je rol als pedagoog is als je op één of andere manier in of voor het onderwijs werkt. Daarover willen we met u in debat. Dat gaan we doen in regionale bijeenkomsten. We hopen de eerste daarvan nog dit jaar te realiseren.

Afgelopen week kwam ook ons bestuur weer bij elkaar. We worstelden ons door een lange agenda en stonden vooral stil bij twee majeure vraagstukken: niet óf, maar hoe gaan we de koppeling tussen registratie en lidmaatschap, zoals de NVO die als één van de weinige beroepsverenigingen nog kent, loskoppelen? Zowel bij de vraag waaróm we dat willen als bij de vraag hoe dat financieel en organisatorisch vorm krijgt, hoort een verhaal. Na de technische exercitie die we al hebben doorlopen om de kostprijs te berekenen en  fiscale valkuilen in beeld te brengen, gaat nu het accent op dat verhaal liggen. U hoort er de komende periode meer over. Een heel ander vraagstuk betrof het bepalen van ons standpunt over een aantal generieke modules in de jeugdhulp. We zijn als NVO nauw betrokken bij de ontwikkeling en autorisatie van kwaliteitsstandaarden, zoals richtlijnen en generieke modules. We probeerden voor ons zelf de afgelopen maanden het overzicht terug te krijgen en realiseren ons terdege dat als wij daar als bureau al moeite mee hebben, dat ook geldt voor u als professional in het veld. Binnenkort delen we dat overzicht overigens met u via onze website. We proberen ook meer zicht te krijgen op tuchtrechtelijke consequenties.  Wat betreft de generieke modules die nu voorlagen vroegen we ons eerlijk gezegd af of en hoe die kunnen functioneren als een ‘pas toe of leg uit’- standaard. Daarvoor zijn ze wat te beschrijvend en herhalen ze wet- en regelgeving die toch al normerend is. We beraden ons dus nog even.

Als NVO bieden we tal van producten en activiteiten die, in meer of mindere mate, gevoed zijn door actuele kennis en wetenschappelijke inzichten op het vakgebied van de pedagogiek: ons tijdschrift De Pedagoog, workshops en congressen, de jaarlijkse thesisprijs. Kunnen we de diepgang daarvoor nog wat verbeteren, bijvoorbeeld door vooraf als criterium te stellen ‘Wat heb je hiervan opgestoken?’ –bij artikelen in De Pedagoog en door ‘evidence-based’ als criterium te stellen voor worskhop-inleiders? Waarbij, voor de goede orde, een discussie apart is wat we onder ‘evidence-based’ verstaan.

Elke maand maken we de stand op van ons ledenbestand. Wie schetst onze verrassing dat we tot 1 september ruim 1000 nieuwe leden hebben ingeschreven en op dit moment op een haar na 8000 leden tellen? Voor de goede orde: over het jaar heen zeggen mensen op; die opzegging wordt op 1 januari van het jaar daarop geëffectueerd. Daarom communiceren we ons ledenaantal niet gedurende het jaar; dat is immers een beetje vertekend. Maar een netto aantal van 8000 leden op 1 januari is allesbehalve ondenkbaar. En ruim 1000 nieuwe leden in acht maanden: dat is en blijft een feit. Dank voor uw vertrouwen en we hopen dat het lidmaatschap biedt wat u ervan verwacht.

Tot volgende week.

M