Thuiszitters en strafrecht, professionalisering om isolatie te voorkomen en 50 jaar pedagogiek in Groningen

Zondag 10 juni. Hoe veelzijdig is de pedagogiek? In Groningen kwam het vrijdag samen in het symposium ter ere van het 50 jarig bestaan van de faculteit daar. Met als rode draad hoe kennis over het ‘gewone’ opvoeden kan worden benut voor mensen die meer moeite hebben om zich ‘gewoon’ te ontwikkelen, zoals doofblinde kinderen en verstandelijk beperkten. We ondervonden de veelzijdigheid ook bij de thuiszitterstop en bij Zorg voor de Jeugd. Dit nieuwe programma wil verbetering in de jeugdhulp bewerkstellingen, zoals niet meer isoleren, minder uithuisplaatsing en beter samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Om die doelstellingen te realiseren zijn goed toegeruste professionals, die ruimte krijgen om te innoveren broodnodig. Professionalisering, dat gelukkig sowieso één van de pijlers van het programma is, zou daarom idealiter verbonden moeten worden met de inhoudelijke ankers van het programma.

Een mooie afsluiting van de week was het, afgelopen vrijdag in Groningen. Met een programma dat recht deed aan de grondleggers van de faculteit en voortbouwde op hun inzichten en kennis. Dat grote namen die de faculteit heeft voortgebracht, zoals Kinderombudsman Margrite Kalverboer, in de spotlights zette. Maar eerst en vooral door het brede palet aan onderzoek te presenteren en daarmee de veelzijdigheid van de pedagogiek. Over hoe ouders als vanzelfsprekend hun kinderen leren communiceren en daarmee leren hoe zich te verplaatsen in anderen. Door dat te bestuderen en toe te passen op kinderen bij wie dat minder makkelijk lukt, komen ook zij verder. Over het belang van beweging voor de ontwikkeling van gewone kinderen én voor verstandelijk beperkten. Beweging in de zin van fysieke beweging, maar ook -opnieuw- voor normale communicatie. Als je rechtop benaderen andere mensen je gelijkwaardiger dan wanneer je ligt. En natuurlijk dat mooie moment waarop Groningen in Renswoude veranderde en de burgemeester van Renswoude in Groningen Erik Knorth tot officier van Oranje mocht benoemen. Renswoude kende een staande ovatie.

Maandag vond de tweede Thuiszitterstop plaats. Een boeiend woord, dat mensen ook wel begrijpen als stop aan thuiszitters. En dat is, hoewel dat niet de betekenis van het woord is, precies de bedoeling. Meer dan bij vorige bijeenkomsten stond het strafrecht centraal. Leerplichtambtenaren kunnen ouders juridisch vervolgen als zij hun kind zonder reden thuis houden, thuiszittende jongeren komen regelmatig in aanraking met justitie. Dwang en strafrecht kunnen helpen. Soms. Maar veel vaker is de situatie die leidt tot een strafzaak een schreeuw om hulp en zijn andere interventies veel effectiever. Namens de Raad voor de Kinderbescherming vestigde Anette Roeters daar de aandacht op. Elders op de top pleitten schoolvertegenwoordigers uit de praktijk ervoor om betrokken te worden bij strafaken; soms weet de school niet eens dat leerlingen terecht zijn gekomen in detentie, terwijl die school wel leerlingen weer op moet nemen en begeleiden na de detentieperiode.

Dinsdag overlegden we als beroepsverenigingen met VWS over het nieuwe programma Zorg voor de Jeugd, dat de rijksoverheid onlangs lanceerde. Professionalisering is er, gelukkig, een cruciaal thema in en we zijn als NVO nauw betrokken geweest bij de vormgeving ervan. Nu komt het op concretisering aan. We beginnen natuurlijk niet bij niets; voor de NVO is professionalisering een kerntaak, die zij al zo lang zij  bestaat (nét een paar jaar meer dan pedagogiek in Groningen) met passie invult. Samen met vele anderen gaven de de afgelopen jaren het programma PPJJ vorm; op Twitter zag u afgelopen dagen veel reactie op de dubbelinterviews die dat programma o.a. opleverde. Maar een integratie in een totaal programma, met eigen inhoudelijke doelstellingen zoals het voorkomen van separatie, is nieuw. En biedt kansen. Als we dat met z’n allen willen, wat betekent dat dan voor de professional die dat moet realiseren? Die moet ruimte krijgen om, gesteund door nieuwe inzichten en methoden,  te experimenteren. Die moet daarin gedekt worden door zijn werkgever. Ik hoop dat die dwarsverbanden gaan worden gelegd bij de verdere uitwerking. Wij als NVO pleitten er in ieder geval voor.

Tot volgende week,

 

M