Regie op uitvoering Kinderrechten Waarmaken, de UvA als regievoeder van ‘De Dag’ en de waarde van netwerken.

Zondag 16 april. Woensdag bood het bestuur van Jeugdpoort in het CJG in Den Haag de agenda voor de Jeugd aan: Kinderrechten waarmaken. De NVO was mede-ondertekenaar van deze agenda; met alle onderwerpen van de agenda –en méér dan die!- zijn we bezig. Het Opvoedingsgala is nog niet achter de rug of we zijn al bezig met nieuwe evenementen; de OG dag in juni, de ALV eind juni die in het teken van KOPP-kinderen staat en dinsdag staken we met de UvA de koppen bij elkaar voor de vierde dag van de Pedagogiek. Die overigens anders gaat heten. Woensdagavond woonde ik ons netwerk onderwijs bij; thema’s die de revue passeerden waren onze actie om het afgeven van onterechte dyslexieverklaringen tegen te gaan, privacy, thuiszitters en de cao onderwijs

Jeugdpoort werd afgelopen jaren een begrip. Brancheorganisaties in de Jeugdhulp sloegen de handen ineen om de invoering van de Jeugdwet te ondersteunen en om tegelijkertijd oog en oor te hebben voor invoeringsvraagstukken. Jeugdpoort organiseerde daarom regelmatig bijeenkomsten in Nieuwspoort, met en door de werkvloer, waarvoor ook Kamerleden werden uitgenodigd. Geleidelijk aan kwamen ook steeds meer wethouders naar de bijeenkomsten. De organisaties stelden nu de agenda op, die zij aanboden aan kinderombudsman Margrite Kalverboer en Mariëtte Hamer als voorzitter van de SER. Beiden betoonden zich positief over het initiatief; Margrite Kalverboer benadrukte het belang van het ‘hoe’, de uitvoering. Mariëtte Hamer belichtte de rol van de SER in de thematiek en van daaruit het belang van preventie. De regievraag doet zich wel vaker voor rondom jeugdvraagstukken, nu het beleid naar de lokale overheid is gedecentraliseerd; dat geldt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, nu de Taskforce haar werk heeft beëindigd en dus ook voor de regie op de uitvoering van de Jeugdagenda.

Dinsdagmorgen waren we te gast bij de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren organiseerden vier organisaties samen de jaarlijkse Dag van de Pedagogiek, die als doelstelling heeft om professionals in één dag kennis te laten maken met de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied. Het laatste jaar leverde de ‘trekkende’ universiteit Leiden in dit geval, input vanuit het onderzoeksprogramma van de universiteit. Bij mij leidde dat tot de vraag of we dat concept kunnen versterken en nog méér kunnen aansluiten bij het onderzoeksprogramma van de betreffende universiteit. We zijn per definitie blij met de samenwerking met de universiteiten en met de roulerende rol van hen in ‘de Dag’.  In dit geval zegde de UvA toe binnen enkele weken met een programmavoorstel te komen; de ideeën spatten van onze overlegtafel af. Leuk! Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken.

Onze NVO-netwerken zijn eigenlijk een verhaal apart waard. Actieve leden formeren zich rondom een thema en blazen dat leven in. We hebben netwerken op werkdomeinen of thema’s zoals onderwijs en langdurig zieke kinderen en rondom categorieën van leden, zoals studenten & starters, masterorthopedagogen en orthopedagogen generalist. Die netwerken zijn vervolgens een motor achter onze ledenactiviteiten; zij nemen het initiatief tot studiedagen en regelen meestal de inhoudelijke kant daarvan. En die studiedagen zijn dan weer onderdeel van ons, meestal geaccrediteerde, bij- en nascholingsaanbod. Zo organiseert het netwerk onderwijs over een maand de studiebijeenkomst over dyslexie. Maar zo’n netwerk is in veel meer opzichten de schakel tussen ons als bureau en de leden die op dat domein werken. Vaak functioneert zo’n netwerk voor ons als voedingsbron van waar professionals op de werkvloer tegenaan lopen. En dat nemen wij dan weer mee in ons beleid. Omgekeerd is het ook zo; wij delen met het netwerk waar wij kansen zien voor professionals om hun expertise te laten zien; op het gebied van privacy en thuiszitters, bijvoorbeeld.

U kunt zich al aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering van eind juni. We gaan aan de hand van een documentaire in op KOPP-kinderen en als die hetzelfde met u doet als met mij beloof ik u dat u als professional met plaatsvervangende schaamte worstelt na het zien van die documentaire.

Tot volgende week,                         

M