Onderwijs dat de klok slaat.

Deze week was het onderwijs dat de klok sloeg: dinsdag organiseerden we een webinar over passend onderwijs. Zo'n 170 leden namen deel. Met de Po-raad en de Vo-raad maakten we afspraken over privacy in het onderwijs. Met OCW dachten we mee over het tegengaan van onterechte dyslexieverklaringen.  En tenslotte kwam er nog een casus binnen.

Leden uiten vaak hun zorgen, o.a. op onze regionale bijeenkomsten over de beroepscode, over privacy in het onderwijs. Scholen zijn vaak onzorgvuldig als het om leerlinggegevens gaat en pedagogen hebben het gevoel dat zij, als zij daar iets van zeggen, niet echt worden gehoord. Samen met het NIP inventariseerde de NVO in mei om welke zaken het precies gaat. Een kleine 100 leden liet van zich horen. De verwerking van die inventarisatie vindt u nu op onze website. Woensdag spraken we erover met de po-raad en de vo-raad. Gelukkig vonden wij daar wel gehoor. Met de Po-raad en de Vo-raad gaan we dit thema bij onderwijsbesturen agenderen. We hopen in het najaar op regionale bijeenkomsten van schoolbesturen workshops te kunnen verzorgen. Na de zomer willen we een concrete, beknopte handreiking klaar hebben liggen voor schoolbesturen. De Po-raad en de Vo-raad zullen in hun berichtgeving aan hun leden op de inventarisatie wijzen.

Ik schreef er al eerder over: met OCW willen we als beroepsverenigingen het afgeven van onterechte dyslexieverklaringen tegengaan. We informeren o.a. OCW over dit behoorlijk complexe dossier en denken mee over informatie aan het veld, zodat scholen zelf ook beter in positie komen om kwalitatief verantwoorde verklaringen te bevorderen. Dat deden we, achter de schermen, ook deze week. Intussen we leren ook zelf wat we beter kunnen doen.

Dit weekend legde een lid mij een casus voor, waarin een pedagoog adviseert over een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs. De casus illustreert wat er in de praktijk mis kan gaan. De pedagoog wordt onder druk gezet om een diagnose te stellen en gaat in strijd met de beroepscode handelen, er wordt naar wetgeving verwezen voor zaken die de wet met opzet niet regelt en intussen zijn de ouders in alle staten. Goed om als NVO over mee te denken en ook goed om dit soort casuïstiek mee te nemen in informatie voor leden (zoals de Praktijkrichtlijnen passend onderwijs en de beroepsethische rubriek in De Pedagoog).

Er waren ook bestuurlijke vraagstukken. Maandagavond organiseerden we een informatiebijeenkomst over de ideeën die we hebben voor onze nieuwe verenigingsstructuur. Nou ja, ‘we’... Bijna al onze collegaberoepsverenigingen zijn ons al voorgegaan, tenminste als het om een ledenraad gaat. Dus ‘we’ zou een beetje aanmatigend zijn; we hebben niet zelf het wiel uitgevonden. Zo’n twintig leden lieten zich bijpraten. Juist het idee van een ledenraad riep echter nog veel vragen en discussie op. Het bestuur denkt met een ledenraad een grotere betrokkenheid en inbreng van leden aan het begin van en tijdens ontwikkelingen te realiseren. Enkele aanwezige leden  bleken echter beducht voor het uit handen geven van een stemrecht van elk afzonderlijk lid op een ALV, dat juist het laatste moment van besluitvorming is. Met die zorg, en misschien ook wel wat daar achter zit, zal het bestuur iets moeten....

Intussen leggen we ook de laatste hand aan het inhoudelijk deel van onze algemene vergadering. Daarom had ik vrijdag aan het eind van de middag een onverwacht diepzinnig en inspirerend gesprek met de ‘goeroe’ die ons debat ‘de pedagogiek in de politiek’ gaat leiden.

Tot volgende week,
M