Maatwerkdag thuiszitters, vervolg opvoedingsgala, richtlijnen en regie op de tijdelijke wegingsregeling

Zondag 23 april. De NVO gaat met de PO-Raad en de VO-raad samenwerken om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Dat begint al op de Maatwerkdag van 10 mei a.s. Het Opvoedingsgala krijgt misschien een onverwacht vervolg; ons netwerk lzmg+ heeft er ideeën over.  We spraken met onze collega’s van het NIP en de BPSW en met het NJI over richtlijnen. En we voerden een constructief gesprek met de vier huidige beoordelaars van de Tijdelijke Wegingsregeling.

Woensdag spraken een van mijn nieuwe collega’s en ik met de medewerker die bij de VO-raad het vraagstuk ‘thuiszittende leerlingen’ coördineert. In mijn andere hoedanigheid, als lid van de geschillencommissie passend onderwijs, had ik dinsdagmorgen net weer een schrijnende situatie mogen horen over een jochie van nog maar acht jaar.. We startten dat overleg met verschillende verwachtingen; ik dacht dat het ging om het betrekken van de onderwijsraden bij activiteiten die wij als NVO nog gaan uitzetten. De beleving aan de kant van de VO-raad was betrokkenheid van ons als NVO bij de Week tegen Thuiszitten, die vlak na de meivakantie start. Nou hadden we dat laatste tegen wil en dank laten liggen, omdat we als bureau daar tijdelijk geen capaciteit op hebben. Maar in dit gesprek bleek dat we zo kunnen aansluiten en zelfs een actieve rol kunnen nemen als voorzitter van een van de tafels op de Maatwerkdag. Al moet de onderste steen boven komen, dat gaan we regelen, dacht ik. Inmiddels hebben we al een lid gevonden die dat voor haar rekening gaat nemen. Fijn.

Woensdagavond ging het nog even verder met enthousiaste leden. Ons netwerk langdurig zieke en gehandicapte kinderen kwam bij elkaar en, ook weer vanwege de vacatures, sloot ik daar deze keer bij aan. 25 jaar bestaat het netwerk; in die tijd zagen talloze activiteiten het licht; veel studiedagen, maar vooral ook de film die de beroepsgroep op dit domein in beeld brengt. Er ligt een taak bij ons als bureau om die film nog meer voor het voetlicht te brengen, bijvoorbeeld op conferenties op dit domein. Het netwerk zelf wil, als het kan NVO-breed, ons een jubileumgeschenk geven in de vorm van een eigen conferentie. Misschien niet over een inhoudelijk thema, maar, in het verlengde van het opvoedingsgala, over zichtbaar zijn en impact hebben. We waren met z’n allen meteen enthousiast.

In dit weekbericht sprak ik er al eerder over: richtlijnen als onderdeel van de professioneel standaard van onze leden zijn een goede zaak. Tegelijk zien we een veelheid van richtlijnen die op het veld afkomen; in de jeugdhulp, maar ook op andere terreinen. En naast richtlijnen doen begrippen als zorgstandaarden en generieke modules hun intrede. Zien de professionals, maar ook cliënten door de bomen het bos nog wel? O.a. Hierover voerden we donderdagavond als eigenaars van de richtlijnen jeugdhulp een heel oriënterend, informeel overleg.

Sinds 2013 kennen we een tijdelijke wegingsregeling; professionals die bij een afgebakend aantal instellingen in de voormalige jeugdzorg werken, konden zich tot 1 januari 2014 aanmelden om via een aangepast traject postmaster orthopedagoog bij SKJ te worden en ook in te stromen in ons OG-register. Het toepassen van d regeling stuit op een aantal uitvoeringsvraagstukken die we van tevoren helaas niet hadden voorzien. Zo is de beoordeling van verslagen die professionals inleveren aanzienlijk intensiever dan we hadden verwacht. Afgelopen weken hebben we als bureau hard gewerkt om voorzieningen te treffen die de beoordelaars meer faciliteren. Vrijdag deelden we met de vier beoordelaars de probleemverkenning en de maatregelen zoals we die we al hebben genomen en die we nog gaan nemen. De oproep in de nieuwsbrief van vorige week vrijdag voor nieuwe beoordelaars staat in dat licht. Inmiddels hebben enkele leden zich daarvoor gemeld. Met hen voeren we binnenkort ook overleg.

Maar eerst blijft het even stil. Omdat ik van de lente ga genieten, meld ik me hier pas in de tweede helft van mei weer.

Tot dan

M