Kick off onderzoek naar belangstelling HBO-masters, EVC gzondheidszorgpsycholoog en een beoordelingskader opleidingen orthopedagoog generalist

Zondag 25 september. Na een weekje Schotse Cuillins in aanzienlijk lagere temperaturen dan hier in Nederland, was het maandag voor mij gewoon weer ‘hands on’ bij de NVO. Maandagmiddag vond met een deel van het bureau een kick off bijeenkomst plaats voor het onderzoek dat we gaan doen naar de belangstelling van masters met een HBO-opleiding pedagogiek om lid te worden van de NVO. Dat is een van de bouwstenen die we nog missen in de discussie daarover. Begrijp me goed, zou de uitkomst heel positief zijn, dan is daarmee nog niets gezegd over besluitvorming. Maar het is belangrijk om iets te weten over die belangstelling. Overigens zitten we meteen al met een hobbel in het proces en dat is dat het minder makkelijk is dan vooraf werd ingeschat om adresbestanden op te bouwen.

Woensdag bespraken we met het NIP, de VGCT en P3NL de voortgang van het EVC (Erkennen van eerder of elders verworven competenties) voor de opleiding gz-psycholoog. Het College van de FGZPt liet eerder weten geen bezwaar in wet- en regelgeving te zien, maar wees erop dat het starten van een pilot of structureel traject primair een verantwoordelijkheid van opleidingsinstellingen is. Er zijn signalen dat enkele opleidingsinstellingen wel geïnteresseerd zijn om een pilot te starten, zij het dat de term EVC zeer omstreden is en opleidingsinstellingen liever spreken over ‘personalised learning’. Als beroepsverenigingen zouden we op diverse manieren kunnen en willen meewerken: we kunnen helpen bij het opstellen van een eventuele subsidieaanvraag en die van harte ondersteunen, we kunnen wellicht iets betekenen als we tegen vraagstukken aanlopen die betrekking hebben op praktijkopleidingsplaatsen en we kunnen ervaringen inbrengen die we elders hebben opgedaan en die relevant zijn, zoals de tijdelijke wegingsregeling jeugdzorg en onze EVC-pilot voor de orthopedagoog generalist. Per definitie dringen we aan op betrekken van gebruikers (o.a. potentiële opleidelingen) bij een pilot. Ook hier zijn hobbels. Zo is de ontwikkeling van een goed beoordelingsinstrument en –procedure nog een vraagstuk apart. Sowieso gaat er nog wel wat tijd overheen voordat mensen zich daadwerkelijk zullen kunnen aanmelden.

Donderdag zetten we een opdracht uit om een nieuw reglement en beoordelingskader voor de integrale opleidingen orthopedagoog generalist te ontwikkelen. De behoefte daaraan dateert eigenlijk al vanaf het moment dat bleek dat voor de accreditatie van een opleiding als de schoolpsycholoog ons kader tekort schiet en binnen de de vereniging verschillende organen tot een verschillende beoordeling zouden komen. Met het beroepscompetentieprofiel, dat we we nu twee jaar hebben, ligt er een basis voor zo’n kader. De vertaling van dat beroepscompetentieprofiel in een een nieuw reglement en een nieuw kader vergt een behoorlijk inhoudelijke doordenking, waarvoor we als bureau externe capaciteit willen inschakelen. Die denken we nu gevonden te hebben. Natuurlijk moeten binnen de NVO de verantwoordelijke commissies worden betrokken en is het uiteindelijk aan het bestuur om het nieuwe kader vast te stellen. Dit is nou een traject waarbij we géén hobbels zien, maar dat, o.a. vanwege de bestuurlijke route, wel de nodige doorlooptijd zal vergen. We denken dat we in het voorjaar van 2017 een heel eind zijn.

Hebt u zich al aangemeld voor de Dag op de Pedagogiek op 4 november in Leiden? U hebt nu nog vroegboekkorting!

 

Tot volgende week.

 

M