In Goed Vertrouwen: privacy in jeugdhulp (en in onderwijs). Een studentenambassadeur voor de NVO bij elke Nederlandse universiteit? En weer een stapje op weg naar ‘OG in de BIG’.

Een groot aantal partijen in de jeugdhulp, waaronder de VNG en GGZ-NL ondertekenden woensdag in Utrecht het manifest ‘In Goed Vertrouwen.’ Een belangrijke stap, want daarmee hanteren werkgevers, werknemers en de lokale overheid voor het eerst gemeenschappelijke normen als het om privacy gaat. Daar kunnen ze elkaar in de praktijk dan op aanspreken. Natuurlijk ondertekende de NVO ook. We krijgen veel signalen van u over privacy in de jeugdhulp. Dan gaat het bijvoorbeeld om gegevens die gemeenten willen weten in verband met zorginkoop of met verantwoording. Ook het werken met andere professionals die geen beroepscode en tuchtrecht kennen, bijvoorbeeld in wijkteams, leidt tot de nodige vragen. De samenwerkende partijen stelden tien vuistregels op, waaraan zij zich committeren en die zij, als dat wenselijk is, verder willen ontwikkelen. Natuurlijk gaat het ook om concretisering: wie kan wat doen om de privacy daadwerkelijk beter te borgen? Er komt in ieder geval een app die iedereen die dat wil, kan gebruiken.

 

Verschillende keren werd gevraagd naar de aansluiting van onderwijs. Mooi dat we als NVO konden vertellen dat we hierover, samen met het NIP, al in gesprek zij met de PO--raad en de VO-raad. Op dat moment had ik letterlijk het concept voor de ‘onderwijsvuistregels’ in mijn tas zitten. Naar alle waarschijnlijkheid gaan NVO en NIP na de zomer, op regionale bijeenkomsten over passend onderwijs, workshops over privacy in het onderwijs verzorgen. Op een vervolgbijeenkomst In Goed Vertrouwen, volgend jaar, zullen we de PO-raad en de VO-raad tijdig en op bestuurlijk niveau uitnodigen. Intussen leidt wat in de jeugdhulp gebeurt, ook tot inspiratie voor wat we nog meer in het onderwijs zouden kunnen doen om dit thema te agenderen. Ook een manifest? Ook een appje?

 

Ons netwerk ‘studenten en starters’ is één van onze belangrijke peilers als vereniging. Afgelopen maandag organiseerde het netwerk een themabijeenkomst over KOPP-kinderen, het denkt mee over de handreiking over werkervaringsplaatsen en ook en vooral over promotie. Dat de aparte flyer die we voor studenten en starters hebben, eruitziet zoals die eruit ziet,  is mede dankzij het netwerk. Donderdag kwam het netwerk praten over ideeën over een meer structurele, meer systematische inbedding van informatie over de NVO bij de universiteiten. Of zij daadwerkelijk handen en voeten mogen geven aan die ideeën? Bijvoorbeeld door op elke universiteit een student als ambassadeur van de NVO aan te wijzen. Of dat mocht. OF DAT MOCHT? Ja, NATUURLIJK! Graag! Wat een goed plan. En of wij als NVO misschien nog iets meer samenhang moeten aanbrengen in wat wij met, op en voor de universiteiten doen. Ja, zeker! Terecht opgemerkt. Actiepuntje.

 

En dan was er nog de toch wat taaiere materie, die een lange adem vergt: het opnemen van de OG in de BIG. Maandag spraken we erover met VWS. Helaas loopt de planning nog wat verder uit dan al was voorzien. Binnenkort stuurt het ministerie de aangepaste planning naar de Tweede Kamer en dan zullen wij u die ook laten weten. We spraken verder over een aantal vragen die we nog hebben over het 'besluit', dat onder de toekomstige wet hangt, en dat de opleidingen regelt. WVS had niet op alle vragen meteen antwoord, moet wat zaken uitzoeken en komt daar bij ons op terug. Intussen stuurden wij ons voorstel voor dat 'besluit' woensdag wel naar de FGZPt. Over dat orgaan heb ik het in dit weekbericht wel eens vaker gehad, maar bij velen van u zal het onbekend zijn. Het is een federatie waarvan wij als NVO, naast NIP en NVP, lid zijn. Die federatie regelt de opleidingen, houdt er toezicht op en adviseert het ministerie daarover. Het sturen van ons voorstel aan dat orgaan is dus weer een bereikte mijlpaal.

 

En zo werken we naar de zomer. Met komende week ons traditionele zomermoment:: de algemene ledenvergadering en de zomerborrel. Maar daarover volgende week meer.

 

Met zonnige groet,

M