Hoezo is passend onderwijs mislukt?

Zondag 1 juli. Passend onderwijs is  niet misluk; laten we  alleen de ruimte die die wet biedt nog veel beter benutten! Naar het belang van het kind kijken als een (v)echtscheiding voor de rechter komt? In zo’n geval kan een rechter een bijzonder curator inschakelen. Pedagogen kunnen zo’n bijzonder curator zijn. Zij lopen daarbij wel tegen een aantal vragen aan. Afgelopen week spraken we met de stichting die kwaliteitseisen gaat stellen en examens gaat afnemen.

Waar gaat het ons nu eigenlijk om als NVO? Wat is ons bestaansrecht en onze drijfveer zolang wij bestaan? Onze missie verwoordt dat. Gaat het ons dan om pedagogen of om een veilige en stimulerende opvoeding?

Het was een week waar onderwijs politiek in het brandpunt stond. Met de vraag of passend onderwijs mislukt zou zijn en waarin bekend werd dat leerlingen in Maastricht collectief (nog) geen diploma krijgen. Het zijn de schoolbesturen die verantwoordelijk zijn, of het nou gaat om thuiszittende leerlingen, toelating tot speciaal onderwijs of de kwaliteit van onderwijs en examens. Kan onze beroepsgroep daarin iets betekenen? Ja, zeker. Daarom organiseren we als NVO bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten om onze beroepsgroep te stimuleren thuiszitten tegen te gaan. Die bijeenkomsten zijn niet aan te slepen; ook niet-leden vragen ons of ze deel kunnen nemen. Het gaat dan o.a. om alle betrokkenen, ouders, leerkrachten, eventueel jeugdhulp, de leerplichtambtenaar om tafel te krijgen om samen tot een aanpak te komen. Die ruimte biedt passend onderwijs volop. Passend onderwijs is niet mislukt; we moeten wel de ruimte die de wet biedt nog veel beter benutten. En de verantwoordelijkheid laten waar die hoort: bij de schoolbesturen.

De pedagoog of psycholoog die als bijzonder curator fungeert loopt tegen een aantal vraagstukken aan. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor kinderen als een (v)echtscheidingszaak wordt aangehouden? Verhoudt wat een rechter aan rapportage vraagt zich net dat wat de beroepscode vereist? Is de bekostiging van een bijzonder curator reëel, zeker als er meerdere kinderen betrokken zijn? En die stichting die kwaliteitseisen gaat stellen en examens gaat afnemen die straks voorwaardelijk zijn om in een register te komen en daarmee om voor bekostiging in aanmerking te komen, hoe gaat dat eigenlijk allemaal lopen? Op al die vragen proberen we stap voor stap een antwoord te krijgen. Afgelopen week spraken we met die stichting. Het was een constructief gesprek dat er o.a. toe leidt dat NVO en NIP allebei ook formeel betrokken worden bij het reilen en zeilen van die stichting.

Pedagogen zijn experts in opvoeding en ontwikkeling. Hun ambitie is een zo gewoon mogelijke opvoedingssituatie, waarin kinderen en ook gehandicapten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. En de NVO wil dat pedagogen hun werk kunnen doen, zo goed mogelijk en daar waar zij écht nodig zijn. Daarom bestaat de missie van de NVO uit twee delen: een deel dat gericht is op ontwikkeling in een veilige opvoedingssituatie. Want daar worden we warm van, daar zit onze passie. En een deel dat gericht is op de beroepsgroep. U vindt de missie op onze website.