Gesprekken met opleiders, de praktijkondersteuner huisarts-Jeugd en vervolgstappen WKKGZ

4 september 2016. Wat bieden opleidingsinstellingen aan masters? Die vraag was de directe aanleiding van een reeks gesprekken die we als NVO in het voorjaar startten met opleidingsinstellingen; met de grotere opleidingsinstellingen en met de opleidingen OG. Dit omdat veel van onze basis(ortho)pedagogen zich zorgen maken over de mogelijkheden en kosten voor scholing, nu ook zij zich moeten gaan herregistreren. Maandag vond een laatste gesprek plaats in deze reeks, deze keer met RINO-Utrecht. Hoewel, het laatste gesprek? De gesprekken leveren zo veel op dat we waarschijnlijk nóg twee opleidingsinstellingen uitnodigen voor een overleg. We kwamen zeker veel te weten over het aanbod aan masters, maar er kwam nog veel nog meer langs in de gesprekken: signalen over accreditatie, de consequenties als de OG wordt opgenomen in de Wet BIG (zo namen voor- en tegenstanders de gelegenheid te baat hun mening te geven over het individuele traject), ontwikkelingen in de praktijk die tot nieuw aanbod leiden en nieuwe vormen van leren. U ziet al een glimpje terug van de gesprekken in onze specialnieuwsbrief over scholing, die woensdag het licht ziet. De signalen over accreditatie nemen we mee, o.a. in de beoogde evaluatie van de accreditatieregeling.

We overlegden met NIP en P3NL én in ons NVO-bestuur over de praktijkondersteuner huisarts (POH). In de ggz is de POH een functie die heel expliciet deel uitmaakt van het stelsel en waarover voor de zomer veel onderzoek naar buiten kwam. In het jeugddomein is de POH-Jeugd een functie die op steeds meer plaatsen gestalte krijgt, verschillend georganiseerd en verschillend gefinancierd, maar klaarblijkelijk van evenzeer toegevoegde waarde als de POH-ggz. Het NIP signaleerde voor de zomer zeven verbeterpunten voor de POH; de NVO herkent die en vindt het een goede zaak als het NIP die ook namens de NVO inbrengt in één van de werkgroepen onder de bestuurlijke agenda ggz. Het bestuur van de NVO besloot dat het wil gaan inzetten op de POH-Jeugd, omdat het de toegevoegde waarde ziet voor doelmatige zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders; één van de pijlers van het NVO-visiedocument (2014). Het bestuur van de NVO denkt dat het profiel van de orthopedagoog bij uitstek geschikt is om deze functie te vervullen. We schreven er al iets over in de NVO-nieuwsbrief van afgelopen vrijdag.

Over het bestuur gesproken. Sinds de bestuursvergadering van afgelopen dinsdag, 30 augustus, vindt u op het ledendeel van de site, onder 'bestuursberichten' de agenda en de besluiten van het bestuur.

Afgelopen week legden we contacten met de brancheorganisaties GGZ-NL en VGN over onze zelfstandig gevestigden die onder de WKKGZ vallen. Mede dankzij het meedenken van de brancheorganisaties konden we donderdag als NVO, NIP en P3Nl concrete vervolgstappen zetten in wat en hoe we onze zelfstandig gevestigden kunnen bieden. Die concrete stap zit hem in het helderder krijgen welke scenario’s de geschillencommissie biedt en wat de kosten daarvan zijn. De bestuurlijke keuzes worden bij de bracheorganisaties op korte termijn gemaakt, dus er zit de nodige tijdsdruk op het traject. Maar onder druk wordt alles vloeibaar, laten we het daarop houden…

U kunt zich inmiddels aanmelden, via onze website, voor de derde Dag van de Pedagogiek, op 4 november in Corpus. Als u dat nú doet, krijgt u nog vroegboekkorting.

Tot volgende week!

M