De pedagogiek in de politiek. Verantwoordelijkheid voor dyslexieverklaringen

Zondag 24 april

De NVO wil verantwoordelijkheid nemen voor een betere gang van zaken rondom dyslexieverklaringen. Gesprek met opleiders over aantrekkelijk aanbod voor onze basisorthopedagogen leidt tot nieuwe inzichten. Wijze lessen voor de toekomst, ook voor de beroepsgroep van de NVO, op afscheid van Marc Dullaert als Kinderombudsman.Thema Zomerborrel 30 juni bekend: de pedagogiek in de politiek.

We verwachtten hem al, maar vrijdag was-ie er: de kabinetsreactie op het tumult rondom onterechte dyslexieverklaringen. Als NVO zijn we, samen met het NIP, in overleg met OCW en met de Kwaliteitsinstituten dyslexie en dachten we mee. We spraken al langer over de ontwikkeling van een richtlijn voor dyslexiediagnose en –verklaringen en gelukkig noemt de kabinetsreactie die. Dus die gaat er wel komen. We helpen mee aan voorlichting aan scholen in alle sectoren over de vraag hoe zij grip kunnen krijgen op de kwaliteit van een diagnose of verklaring. We maken ons wat zorgen over de roep om certificering. Vanzelfsprekend staan wij als beroepsvereniging voor borging van vakbekwaamheid. Maar we willen voorkomen dat er tal van registers komen. Ook nu al zien professionals door de bomen het bos soms niet meer en klagen zij over administratieve lasten en kosten om in verschillende registers te worden ingeschreven. Nog zorgelijker vinden we het als registers gebaseerd zijn op stoornissen. Dat vinden we per definitie niet de juiste invalshoek, maar bovendien opent dat de weg naar een hele reeks van registers voor afzonderlijke stoornissen. Dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren; de politieke vraag naar het tijdig en zo volledig mogelijk signaleren van misstanden vergt antwoord, net als de vraag hoe toezicht geregeld is op het afgeven van dyslexieverklaringen. Op dit moment ontwikkelen we als NVO, samen met het NIP, ideeën om dit te regelen, zónder dat dat extra lasten of stoornisgericht denken met zich meebrengt.

Ook onze basisorthopedagogen moeten zich laten herregistreren, bij de NVO en bij SKJ. Daarvoor moeten zij ook kunnen aantonen dat zij een, zij het relatief beperkt, aantal scholingsuren hebben gevolgd. Dat is nieuw voor hen en leidt dus tot de nodige vragen. Zij kunnen, net als de orthopedagogen generalist, gebruik maken van de nascholingsagenda. Maar de cursussen daar zijn soms langdurig en soms, vanwege de omvang, relatief kostbaar Als NVO zetten we daarom voor onze basisorthopedagogen een aantal tips op onze website hoe je zonder al te hoge kosten te maken, aan de scholingsvereisten kunt voldoen. Maar ook gaan we gesprekken aan met de grote opleidingsinstellingen om te bezien wat zij hierin kunnen betekenen. Afgelopen week vond het eerste gesprek plaats en dat was verassend inspirerend. Onbedoeld ging het gesprek richting de meerwaarde van een individueel opleidingstraject en richting een aanbod dan meer gericht is op het aansturen van andere professionals en op samenhang met beleid. Onze accreditatie-eisen vormen daarvoor, onbedoeld, nog een belemmering. Aanbieders moeten zich in bochten wringen om aanbod zoals hierboven beschreven geaccrediteerd te krijgen of ze bieden het ongeaccrediteerd aan. Daar wilde het bestuur al naar gaan kijken en een signaal als dit bevestigt dat.

Het afscheid van Marc Dullaert als Kinderombudsman, vrijdag in de Haagse Ridderzaal was een mooie inhoudelijke bijeenkomst, die paste bij deze charmante en tegelijk markante persoonlijkheid. Marc Dullaert zette in vijf jaar tijd heel veel heeft op en initieerde  tal van zaken die voor kinderen van belang zijn. Denk aan de antipestwet, het recht om te leren, de aandacht voor vechtscheidingen en natuurlijk de rem op uitwijzing van vluchtelingenkinderen die al lang in Nederland zijn. Er waren ook belangrijke lessen voor de toekomst: betrek kinderen nog meer bij zaken die op hen betrekking hebben en leer daarbij van het buitenland, waar dit her en der al systematisch gebeurt. Bewaak het realiseren van de talloze aanbevelingen die zijn gedaan. En waar het de aanscherping van de meldcode kindermishandeling betreft: de oproep van jeugdigen zelf is veelzeggend: ‘Het gaat om onze veiligheid. Doe wat effectief is. Het belangrijkste is dat er hulp komt.’

Het NVO-bestuur kwam afgelopen week bij elkaar en worstelde zich door een agenda die allesbehalve uit ‘ditjes en datjes’ bestond. Veel zaken, o.a. de nieuwe verenigingsstructuur, komen terug op de ALV. En over die ALV gesproken: die gaat over pedagogiek in de politiek. Denk niet dat de politiek niet over pedagogiek praat! Op dit moment is een kleine 20 thema’s actueel, variërend van prestatiedruk op kleuters tot de vraag of 18-jarigen met een verstandelijke beperking wel onder een stelsel moeten vallen, dat niet op hen is toegerust. U gaat over deze vraagstukken debatteren, ook met het oog op de vraag of deze thema’s een plek moeten krijgen in het meerjarig strategische beleidsplan van de NVO.

U kunt zich al aanmelden!  Zie onze website www.nvo.nl.

De komende twee weken moet u het met dit weekbericht doen. Ik ben er namelijk even tussen uit. Na half mei kom ik weer bij u terug.

Tot dan!

M