Bezwaar Kwaliteitsstatuut en grote aantallen starters lid van de NVO: wat trekt hen?

Zondag 6 maart

Waarom vertelde niemand dat we als NVO bezwaar konden indienen tegen de procedure van het Kwaliteitsstatuut? Sinds januari werden alleen al een kleine 200 starters lid van de NVO: wat trekt hen? We gaan digitaal, ook als het om de contributienota gaat. En de taakverdeling tussen de beroepsverenigingen en het Kwaliteitsregister Jeugd.  

Achter de schermen bleven we deze week druk bezig met het Kwaliteitsstatuut. Nog maar twee weken geleden schreef ik hier dat ik nu echt niet meer wist wat ik moest doen om gehoor te krijgen. Nu blijkt dat partijen bezwaar kunnen indienen bij het Zorginstituut Nederland als ze wel belanghebbend, maar niet betrokken zijn bij kwaliteitsstandaarden zoals het Kwaliteitsstatuut. Dat geldt voor ons als NVO. Immers, in november bleek dat P3NL ons in dit opzicht niet kon vertegenwoordigen omdat P3NL zijn standpunt over de beroepenstructuur BIG nog niet heeft bepaald. Vanaf dat moment reageerde de NVO, in goed overleg met P3NL, apart op consultatierondes en richting de ‘veldpartijen’. We brachten ook voortdurend onze zorgen onder de aandacht van VWS. We zijn echter niet gehoord, niet betrokken, we zaten niet aan tafel, er is op geen enkele manier gereageerd op onze inbreng en van onze inbreng is niets terug te zien in het model dat voorligt. Waarom heeft noch VWS, noch GGZ-NL als penvoerder, ons geïnformeerd over het feit dat bezwaar aantekenen in zo’n geval mogelijk is? Dat doen we nu alsnog, natuurlijk. Maar intussen is er veel kostbare tijd verloren gegaan.

Dinsdag reisde ik in de stromende regen naar Amsterdam, om bijna-master-studenten voorlichting te geven over de NVO. Maar wat spreekt bijna-master-studenten aan? We boekten afgelopen jaar belangrijke overwinningen als het gaat om OG in de BIG en de btw-heffing op diensten van masterorthopedagogen. Maar dat zijn resultaten die heel ver af staan van de belevingswereld van een student die nog stage moet gaan lopen en zich vooral in de inhoud van de pedagogiek heeft verdiept. De meldcode kindermishandeling, onterechte dyslexieverklaringen, een ADHD-epidemie dan? Een in wetgeving vastgelegde positie bij het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen passend onderwijs? Geaccrediteerd scholingsaanbod en inspirerende themabijeenkomsten die meetellen bij je herregistratie NVO of SKJ? Het zijn stuk voor stuk zaken die we als NVO bieden en waar we zelf warm voor lopen. Onze leden ook, weten we uit uw reacties. Vanaf januari werden alleen een kleine 200 (!) starters lid. Dat is fantastisch, maar wat beweegt hen? Wel een stimulans voor ons om vaart te maken met onze nieuwe flyer voor studenten, waarmee het netwerk studenten en starters actief meedenkt. Volgende week is-ie er!

Maandag overlegden we als beroepsverenigingen met het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is een overleg op bestuurlijk niveau dat we regelmatig met elkaar hebben. Een belangrijk punt was en is de profilering én de dienstverlening van het Kwaliteitsregister. Als beroepsverenigingen richtten we het Kwaliteitsregister Jeugd op. De beroepsverenigingen adviseren over de inhoudelijke registratienormen over individuele of complexe dossiers. We adviseren aan het Kwaliteitsregister, maar ook aan individuele professionals. Die taakverdeling is voor de buitenwereld niet altijd helder; immers, een professional die zich wil registreren ziet alleen SKJ. Is het wijsheid om ons gezamenlijk te profileren om duidelijk te maken wat wij als beroepsverenigingen bijdragen? Of moeten we ons juist apart positioneren? Zitten professionals te wachten op informatie over de rol van beroepsverenigingen, terwijl ze zich ‘alleen maar’ willen registreren? Willen en kunnen wij aan professionals die zich willen registreren, dezelfde diensten verlenen, of ze nou wel of niet lid zijn? Profilering van SKJ hangt nauw samen met de profilering van beroepsverenigingen, maar is beslist niet hetzelfde. We hebben een unieke afhankelijkheidsrelatie en dat leidt tot grondige bezinning op de vraag wat voor wie het beste is. Die vraag beantwoord je niet zomaar op een achternamiddag.

Ook op andere terreinen gebeurde er veel. Zo ging donderdag onze contributienota uit. Altijd een enorme klus en dit jaar voor het eerst digitaal. Helaas ontdekten we vrijdag dat toch niet alles zo voorspoedig was gegaan als we donderdagavond dachten. We doen er alles aan te achterhalen wat er aan de hand is bij een aantal leden en vooral hoe we u kunnen helpen. We informeren u daarover via onze website en in de komende nieuwsbrief.

Tot volgende week,

M