Beroepsethiek: privacy in het onderwijs, privacy in de langdurige zorg en do’s and dont’s rondom pedagogische rapportages vluchtelingenkinderen.

2 oktober 2016. Maandagmiddag overlegden we met OCW over privacy in het onderwijs. We bespraken de door ons opgestelde vuistregels en kwamen er via OCW achter dat het handig is ons aan te sluiten bij een werkgroep die daar al mee bezig is. Er blijken al handige overzichten te zijn, die bundelen wat er zoal is. Er wordt ook gedacht aan de ontwikkeling van een app. OCW helpt ons het lijntje te leggen. We stelden ook een aantal complexe vragen aan de orde, die u ons al eerder stelde. Eén van die vragen is hoe de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomsten (WGBO) en de wetgeving passend onderwijs zich tot elkaar verhouden als het gaat om toestemming van ouders om gegevens uit te wisselen. Omdat daarover al meer en vaker vragen zijn gesteld en het belangrijk is dat het antwoord heel eenduidig beschikbaar is, zegde OCW toe daarover een standaardantwoord te publiceren. Er zijn ook vragen van samenwerkingsverbanden als het gaat om het verkrijgen van gegevens over thuiszittende leerlingen. Samenwerkingsverbanden kunnen die ‘gewoon’ opvragen bij scholen, maar OCW probeert ook dat nog wat meer te faciliteren. Al met al een vruchtbaar overleg.

Maandagavond vervolgden we de beroepsethiek met een druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst over de beroepscode in Amsterdam. We bieden deze bijeenkomsten, die verspreid over het land plaats vinden, eens per kwartaal aan. Deze keer waren er opvallend veel vragen over beroepsethiek in de langdurige zorg. Wat als je als gedragswetenschapper ziet dat iemand moeite heeft met slikken, daar last van heeft en daar een gespecialiseerde deskundige bij wilt halen, maar ouders zien daar de noodzaak niet zo van in? Moet je elke keer toestemming aan ouders vragen als je als behandelcoördinator een cliënt bespreekt met dagelijkse begeleiders? Moet je ouders ook informeren als je gedrag, bijvoorbeeld in de groep, observeert? Die laatste vraag geldt overigens ook voor onderwijs. Mag je ouders vooraf en ongespecificeerd vragen in te stemmen met (nog onbekende) behandelingen? Op deze vragen hebben we niet zomaar een antwoord beschikbaar. Maar we gaan er ons op bezinnen en komen erop terug.

We voerden afgelopen week bestuurlijk overleg met de Federatie Beroepen in de Gezondheidszorg (FBZ), die het werknemersbelang behartigt in diverse cao’s in de gezondheidszorg. In oriënterende zin bespraken we of en hoe FBZ iets kan betekenen voor een betere positionering van onze leden in de cao onderwijs. FBZ gaat zich daarin verdiepen en komt daar bij ons op terug.

In verband van P3NL spraken we over bekostigingsvragen in de GGZ. Binnenkort verschijnt het resultaat van de inventarisatie onder zelfstandig gevestigde in de GGZ en er komt een wijziging in het Kwaliteitsstatuut die een aantal knelpunten voor zelfstandig gevestigden oplost. Ook kunt u binnenkort, voor uw cliënten, een voor 2017 geactualiseerde flyer over de verschillende vormen van zorgverzekeringen tegemoet zien.

Vrijdag was de terugkomdag voor pedagogen en psychologen die op dit moment op vrijwillige basis pedagogische rapportages over uitgeprocedeerde vluchtelingenkinderen opstellen. We gingen in op diverse vragen die deelnemers aan deze pool al eerder stelden: hoe zitten de procedures juridisch en formeel in elkaar? Welke mogelijkheden zijn er om dit soort rapportages te bekostigen? Wat is de rol van de gedragswetenschapper ten opzichte van ouders en de advocaat? Hoe zit het hier met toestemming, inzagerecht en blokkeringsrecht van ouders?  Wat als je als gedragswetenschapper, in deze afgebakende rol en taak, een dringende hulpvraag signaleert? En wat als je iets signaleert, waarvan je vindt dat dat moet worden gemeld bij Veilig Thuis? Heel informatief was het uitwisselen van bevindingen over het onderzoek dat de pool inmiddels heeft gedaan. De deelnemers gaven aan dat zij het op prijs stellen als er periodiek een terugkomdag als deze wordt georganiseerd. Als projectgroep kregen we ook het nodige huiswerk mee: ga lobbyen voor tijdelijke bekostiging (vooruitlopend op een structurele oplossing die het initiatief wetsvoorstel van PvdA en GL mogelijk biedt), regel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers die dat uit hoofde van hun werk niet hebben of die hier niet van toepassing is en overweeg het oprichten van een stichting als aanspreekpunt voor gemeenten die deze zorg willen bieden. Daar gaan we dus mee aan de slag!

Hebt u zich al ingeschreven voor de Dag van de Pedagogiek, op 4 november in Leiden? U krijgt nu nog vroegboekkorting.

Tot volgende week,
M