Aanscherping meldcode kindermishandeling, supervisie bij bijzondere regeling jeugdzorg en samenwerking NVO en Nederlandse universiteiten.

9 oktober 2016. Kindermishandeling, of eigenlijk: geweld in afhankelijkheidsrelaties, is een belangrijk thema voor de NV. Eerder coördineerden we al reacties van beroepsverenigingen op voorstellen van VWS over aanscherping van de meldcode. We startten in het voorjaar een klankbordgroep om onze visie en actiepunten te toetsen en te versterken. In diverse domeinen, met name onderwijs, jeugdhulp en de gehandicaptenzorg, zijn onze leden actief en deskundig op dit vlak. Die domeinen zijn dan ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep. U vindt inmiddels ook een themadossier kindermishandeling op onze website.

In de praktijk blijken veel professionals behoefte te hebben aan ondersteuning bij gespreksvaardigheden –met volwassenen én met kinderen- en bij signalering van kindermishandeling. Het omgaan met signalen van kindermishandeling is uiterst gevoelig en vanzelfsprekend een terugkerend beroepsethisch vraagstuk.We hebben dan ook gemengde gevoelens bij het langverwachte advies van kwartiermaker Sprokkereef en de reactie van de minister en staatssecretaris van VWS daarop, die woensdag binnenkwamen. We zijn blij met de daarin uitgesproken investering in professionalisering en willen uiteraard meewerken aan een veldnorm over handelen in geval van ernstige vermoedens van kindermishandeling. Maar we zijn nog steeds beducht voor een verplichte melding. Onze reactie gaat, mede namens een aantal collega-verenigingen, begin komende week uit, vóórdat de Kamer hierover debatteert.

De universiteiten stelden vrijdag nogmaals dat zij geen mogelijkheid zien om dit thema op te nemen in het domeinspecifieke kader, omdat dit kader bewust generiek van aard is. Maar ze gaan wel een inventarisatie uitvoeren naar de manier waarop dit thema terug komt in hun diverse curricula.

Uiteraard besteedt de NVO aandacht aan de Week van de Kindermishandeling, van 14 tot 20 november. Overigens, afgelopen week was het Week van de Opvoeding. Ook daar waren we actief, zoals u op onze website hebt kunnen zien en vrijdag in een special nieuwsbrief hebt kunnen lezen.

In het halfjaarlijks overleg met de universiteiten bespraken we ook andere gezamenlijke activiteiten, zoals de Dag van de Pedagogiek, op 4 november, de campagne om samen pedagogische wetenschappen te profileren bij anakomende studneten en het ondersteunen van afgestudeerden die zijn aangewezen op een werkervaringsplaats. Overigens lijkt het alsof de kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. De universiteiten hebben de indruk dat de meeste afgestudeerde studenten inmiddels weer snel aan een betaalde baan komen.

Vrijdag organiseerde de ‘commissie generalist’ een herhaalde studiemiddag voor supervisoren. Via de zogeheten tijdelijke wegingsregeling jeugdzorg, waarvoor professionals in de jeugdzorg zich tot eind 2014 konden aanmelden, kunnen orthopedagogen een speciaal traject volgen om postmaster orthopedagoog te worden en als zodanig te worden geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit cohort kan ook worden ingeschreven in het register orthopedagoog generalist. Omdat de regeling afwijkt van de reguliere normen van de NVO, staan supervisoren soms voor afwegingen die zij niet eerder zo hebben hoeven te maken. De NVO wil, ondanks de afwijkende normen, de kwaliteit blijven borgen en organiseerde daarom, opnieuw, een studiemiddag om supervisoren richting te geven.  Dat werd op prijs gesteld.

Tot volgende week,

M