Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Wijkteammedewerker wil bij evaluatiegesprek behandeling aansluiten

Volgende week heb je een evaluatiegesprek gepland staan met Pieter (13 jaar) en zijn ouders. Je wordt gebeld door de medewerker van het wijkteam die aangeeft graag bij het gesprek aanwezig te willen zijn en dat ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Wat nu, kan dit?

Het ligt eraan wat de rol/taak is van de wijkteam medewerker en met welk doel hij/zij wil aansluiten bij het evaluatiegesprek. Is de wijkteammedewerker degene die beslist over het afgeven van de vervolgbeschikking jeugdhulp (beslissen over het inzetten/toekennen van een voorziening jeugdhulp) dan is het niet passend dat deze aansluit bij een gesprek over de evaluatie van de behandeling. Dit is vergelijkbaar met het opvragen van evaluatieverslagen - wat niet is toegestaan - maar nog ingrijpender. Het is belangrijk dat de ouders en/of jeugdige zich vrij voelt te praten met de behandelaar, zonder de aanwezigheid van derden die beslissen over de jeugdhulp. De aanwezigheid van de wijkteammedewerker in deze rol is in strijd met het ‘geheim van de spreekkamer’, zoals zowel in de Jeugdwet als in de WGBO is vastgelegd. Dergelijke gesprekken moeten buiten waarneming van derden plaatsvinden.

Het is dus belangrijk de verschillende rollen van behandelaar en wijkteammedewerker goed te bespreken. Een behandelaar - zoals de pedagoog in deze casus - mag en moet over veel meer inhoudelijke informatie beschikken om de jeugdhulp goed uit te kunnen voeren dan een gemeente. Het is daarom dus van belang om allereerst te vragen met welk doel de wijkteammedewerker wil aansluiten bij het gesprek. Als dat is om zo beter te kunnen beslissen over de inzet van een voorziening, is dit geen gerechtvaardigd doel. Dan mag de wijkteammedewerker niet aansluiten, ook niet als ouders en/of jeugdige daar toestemming voor geven.

Maar als het bijvoorbeeld gaat om een casemanager van het wijkteam, dan kan een behandelaar overwegen of het zinvol is dat deze bij het gesprek aanwezig is. Zoals om de hulp af te stemmen tussen betrokken hulpverleners of om de ouders te ondersteunen. Uiteraard kan dit dan alleen met toestemming van de jeugdige en/of ouders.

NB op: sommige wijkteammedewerkers hebben als functie ‘casemanager’, dat staat dan in de handtekening in de mail. Dat wil nog niet zeggen dat ze casemanager zijn zoals hierboven omschreven. Let dus op dat functie en taak niet altijd hetzelfde zijn.

Meer weten over welke gegevens je mag verstrekken aan een wijkteam? Zie de Handreiking Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp hieronder bij de downloads.