Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Wat te doen als je verwacht geen toestemming te krijgen voor het delen van informatie?

Wat als je graag wil overleggen met school of een behandelaar van een andere organisatie, maar gezien de houding van cliënt of diens ouders verwacht die toestemming niet te krijgen? Wat doe je dan? Ga je het gesprek dan toch aan?

Uitgangspunt voor het delen van informatie is toestemming. Alle mogelijke uitzonderingen voor het doorbreken van het beroepsgeheim starten met het stellen van die vraag (artikel 12 NVO Beroepscode).

Pas als de ander die vraag beantwoordt weet je hoe diegene daadwerkelijk over de kwestie denkt. Vermoeden is niet weten. Vragen om toestemming brengt ook mee dat eventuele bezwaren besproken kunnen worden, en daar eventueel aan tegemoet gekomen kan worden. Of dat je in het uiterste geval komt tot het doorbreken van je beroepsgeheim op basis van het conflict van plichten.

Je kunt toestemming vragen voor

  • het eenmalig verstrekken van gegevens of
  • periodiek overleg. Bijvoorbeeld als het noodzakelijk is bij begeleiding op school om de leerkracht te informeren over hoe met de leerling om te gaan, of bijvoorbeeld het informeren van begeleid wonen door de ggz-behandelaar van een andere organisatie over hoe om te gaan met de specifieke problematiek van een bewoner.

Zorgvuldig toestemming vragen (art 12 lid 3 NVO beroepscode)

  • uitleggen waarom je informatie wil verstrekken (doel)
  • uitleggen aan wie je informatie wil verstrekken
  • uitleggen welke informatie je wil verstrekken
  • en tot slot toestemming daarvoor vragen

Van belang daarbij is ook te vermelden, dat deze toestemming weer kan worden ingetrokken (op dezelfde wijze als deze is gegeven).

Dat laatste is extra van belang als toestemming wordt gevraagd voor periodiek overleg. Wijzigt bij periodiek overleg het doel voor informatie verstrekking, degene aan wie je informatie verstrekt of het soort informatie dat je wil verstrekken, dan dient opnieuw toestemming te worden gevraagd.

De toestemming dient tot slot te worden vastgelegd in het dossier. Terug te vinden moet zijn wie, wanneer, voor welke informatieverstrekking toestemming heeft gegeven (art 11 lid 4 NVO Beroepscode).