jaar NVO
Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Wat is de bewaartermijn van dossiers en wanneer mag u een dossier vernietigen?

De algemene regel is dat dossiers 20 jaar worden bewaard, of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog (art 34 NVO beroepscode). Deze bewaartermijn gaat in vanaf het jaar dat de professionele relatie is afgerond. 

Bewaartermijn vanaf 2020

Tot 1-1-2020 gold een bewaartermijn van 15 jaar. Wat betekent deze wijziging van bewaartermijn voor dossiers die in december 2019 de bewaartermijn van 15 jaar behaalden, maar nog niet gelijk zijn vernietigd?

Dossiers die in 2019 de bewaartermijn van 15 jaar hebben bereikt, hoeven niet meer te worden bewaard en mogen worden vernietigd. Dat geldt ook voor de dossiers die op 31 december 2019 de termijn van 15 jaar behaalden. Het feit dat de vernietiging niet meer in 2019 gerealiseerd kon worden is daarvoor geen belemmering.

Bewaartermijn in het onderwijs

Pedagogen die werkzaam zijn in het onderwijs kunnen beslissen om voor de dossiers de bewaartermijn aan te houden die geldt voor de school waar de pedagoog werkzaam is. De bewaartermijn van 20 jaar -zoals vermeld in de NVO-beroepscode- is gebaseerd op de Jeugdwet en de WGBO en voor scholen geldt andere wetgeving waaronder de AVG. Daarom biedt de beroepscode de mogelijkheid voor de pedagoog die werkzaam is in het onderwijs om aan te sluiten bij de bewaartermijn van dossiers die de school hanteert. 

Van belang daarbij is dat het dossier wordt bewaard op de locatie of digitale omgeving van de school, zodat het school regime van toepassing kan worden verklaard. Communicatie over bewaartermijnen kan dan onder meer plaats vinden middels de schoolgids.

Verzoek tot vernietiging

Een verzoek tot vernietiging van (een deel van) een dossier doorbreekt als het ware de algemene bewaartermijn en kan vóór het aflopen van de algemene bewaartermijn plaatsvinden. Een verzoek tot vernietiging van (delen van) het dossier wordt gehonoreerd, tenzij gegevens uit het dossier van aanmerkelijk belang moeten worden geacht voor een ander dan de client. 

Als de wettelijk vertegenwoordiger namens de client verzoekt om vernietiging (bijv. ouders namens hun kind), kan vernietiging ook worden geweigerd indien de pedagoog meent dat vernietiging van (delen van) het dossier in strijd is met de zorg van een goed pedagoog voor de client (art 36 NVO beroepscode).

Meer informatie over vernietiging van het dossier, zie: Wat als een cliënt om vernietiging van het dossier verzoekt...