Waar bent nu naar op zoek?
Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Wat als Veilig Thuis informatie wil over de behandeling van een ouder?

Als pedagoog heeft u het recht om een melding te doen bij Veilig Thuis, ook als cliënt/ouders daar geen toestemming voor geven. Maar wat nu als Veilig Thuis u belt met vragen over de behandeling van uw cliënt, terwijl u zelf geen melding hebt gedaan? Hoe handelt u dan zorgvuldig?

Het meldrecht jegens Veilig Thuis bestaat uit het recht om zo nodig zonder toestemming van cliënt:

  • een melding te doen over (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling én
  • informatie te verstrekken aan Veilig Thuis.

U wordt gebeld door Veilig Thuis...

Het kan voor komen dat Veilig Thuis informatie opvraagt, terwijl u zelf geen melding hebt gedaan, maar wellicht beschikt over relevante informatie voor een onderzoek van Veilig Thuis naar (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit kan dus ook zijn informatie van de pedagoog die een volwassene in behandeling heeft, vanwege bijvoorbeeld zorgen over de kinderen of partner van cliënt of over degene aan wie cliënt mantelzorg verleend.

Ook al heeft u een meldrecht: het uitgangspunt is én blijft dat u probeert om toestemming te krijgen voor het verstrekken van de informatie

Pas als u geen toestemming krijgt kunt u gebruik maken van het meldrecht. 

Wanneer gebruikmaken van het meldrecht?

U maakt dan de afweging of het belang om Veilig Thuis informatie te verstrekken in dit geval zwaarder weegt dan uw beroepsgeheim. Het gaat daarbij niet om het belang dat Veilig Thuis heeft bij de informatie, maar de vraag in hoeverre het verstrekken van informatie van belang is voor cliënt of degene t.a.v. wie de melding over kindermishandeling of huiselijk geweld is gedaan.

Het is vervolgens aan de pedagoog om te bepalen, mede aan de hand van de vragen van Veilig Thuis, welke informatie noodzakelijk is om te verstrekken.

Stappen voor zorgvuldige informatieverstrekking

Kort samengevat zijn deze stappen van belang voor zorgvuldige informatieverstrekking:

  1. Leg een concept van de informatie die u wilt verstrekken voor aan cliënt/ouders en vraag of cliënt/ouders het eens zijn met het verstrekken van deze informatie. 
    • Wil cliënt/ouders niet dat informatie wordt verstrekt? Maak dan de afweging in hoeverre het nodig is om gebruik te maken van het meldrecht;
  2. Verstrek de informatie bij voorkeur schriftelijk;
  3. Stuur cliënt/ouders een afschrift van de informatie die u aan Veilig Thuis verstrekt;
  4. Leg de verstrekte informatie vast in het dossier.

De stap van informeren en trachten toestemming te krijgen, mag alleen worden overgeslagen als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van jezelf, cliënt of een ander hierdoor (direct) in gevaar komt.