Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Wat als de werkgever of financier andere eisen stelt aan kwaliteit rapportage dan beroepscode?

De beroepscode vereist dat een rapportage zorgvuldig wordt opgesteld en voldoet aan een aantal eisen. Maar wat als een werkgever of financier minder kwaliteit ook voldoende vindt?

De beroepscode stelt in artikel 37 als eisen dat de pedagoog:

  • zich beperkt tot het verstrekken van die gegevens die voor de beantwoording van de vraagstelling van belang zijn
  • de beperkingen vermeldt die voor zijn bevindingen gelden
  • bij het opstellen van de rapportage de volgende regels in acht neemt:
  • het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust;
  • het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde vraagstelling te beantwoorden;
  • in het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen;
  • het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen of instanties;
  • de rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid.

De pedagoog is gehouden aan de eigen beroepscode, maar heeft zich ook te verhouden tot dat wat de werkgever of financier vraagt. De belangen van een werkgever kunnen daarbij soms wringen met wat de beroepscode vraagt. Als er weinig tijd is om een kwalitatief voldoende onderzoeksverslag op te stellen of onderzoek uit te voeren met de daartoe geschikte middelen, kunt u voor een dilemma komen te staan. Wat kunt u doen?

Wat als de belangen wringen met de inhoud van de beroepscode?

Van belang is dan om het gesprek hierover te voeren. Het werken conform de beroepscode is onderdeel van de professionele standaard, die de pedagoog wettelijk verplicht is om na te leven. Van belang is om als uitgangspunt te nemen dat een werkgever diens werknemers in staat moet stellen hun werk te kunnen uitvoeren met in achtneming met de voor hen geldende regels.

Handel ook als er twijfel is over de kwaliteit van een onderzoeksrapport van een collega professional. Neem dan contact op met de betreffende opsteller, voor zover dat mogelijk is, en maak elkaar bewust van de gedeelde professionele verantwoordelijkheden vanuit de beroepsgroep.