Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Wat als de advocaat van moeder informatie uit een dossier opvraagt om aan te tonen dat ze goed voor haar kind zorgt?

Bij een verzoek van een advocaat is het eerste wat duidelijk moet worden, namens wie de advocaat informatie opvraagt, dus wie zijn cliënt is. Dat zal in dit geval de moeder zijn. Als moeder gezag heeft en haar kind nog geen 16 jaar oud is, heeft ze recht op inzage / kopie van het dossier. Als de pedagoog een dergelijk verzoek binnen krijgt, is het verstandig bij moeder na te gaan of informatieverstrekking inderdaad de bedoeling is.

In de voorliggende casus kan de pedagoog kan het recht op inzage / kopie van de gezaghebbende ouder alleen beperken als het om informatie gaat die niet noodzakelijk is voor een goed beeld van de zorg die de pedagoog aan het kind biedt én alleen voor zover deze informatie de privacy van de andere ouder of een nieuwe partner schendt. Ook kan het recht op inzage/kopie worden beperkt als de pedagoog meent dat inzage of kopie in strijd is met de goede zorg van een pedagoog voor het kind. In alle andere gevallen geef je aan gezaghebbende ouders volledig inzage of kopie van het dossier.

De advocaat wil met de informatie uit het dossier aantonen dat zijn cliënt een ‘goede moeder’ is. Een pedagoog die een kind behandelt dient zich te onthouden van het afleggen van verklaringen die in een rechtszaak kunnen worden ingezet of waaraan anderszins rechten kunnen worden ontleend. Maar dat is hier niet aan de orde. Er wordt ‘alleen maar’ om een kopie van het dossier gevraagd. Wat moeder en de advocaat met deze informatie gaan doen, welke conclusies ze daaraan verbinden en wat ze daarmee willen aantonen, is hun verantwoordelijkheid en niet die van jou als pedagoog.  Mocht de advocaat je  namens moeder vragen om in een begeleidend briefje bij de kopie van het dossier het ouderschap van moeder te beoordelen, dan moet je dat als behandelaar weigeren. Zie voor meer info over het afgeven van verklaringen https://www.nvo.nl/veelgestelde-vragen/mag-u-als-behandelend-orthopedagoog-een-medische-verklaring-afgeven.

Toestemming van vader en eventueel de jeugdige (12-16 jaar) is niet nodig voor de informatieverstrekking aan de advocaat van moeder. Zij kunnen de informatieverstrekking aan de advocaat ook niet tegen houden.

Bij voorkeur verstrekt de pedagoog de informatie voor de advocaat via moeder aan de advocaat. Een andere optie is, dat moeder de brief aan de advocaat voor akkoord mee ondertekend.

Stel in dit geval was u behandelaar van moeder, en de advocaat van vader vraagt een kopie van het dossier op? Dan mag u die informatie niet zomaar verstrekken. Vader is namelijk niet uw cliënt, dat is moeder. Dus voor het verstrekken van informatie is toestemming van moeder nodig. Het recht op informatie van de advocaat is namelijk beperkt tot de rechten die degene heeft die hij vertegenwoordigd.

Voor meer informatie zie de NVO Handreiking informatie verstrekken en onderzoek doen in een juridisch kader met praktische informatie voor (ortho)pedagogen over contacten met advocaten, gecertificeerde instellingen, rechtbanken, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming https://mijn.nvo.nl/publicaties/handreikingen (achter de login). De handreiking is recent geactualiseerd op basis van de gewijzigde beroepscode en vragen van leden in het beroepsethisch spreekuur.