Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Verzoek tot informatie verstrekking aan CBS

Afgelopen week werden in het beroepsethiek spreekuur diverse vragen gesteld over een informatieverzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het informatieverzoek aan de pedagoog is vrij uitgebreid en op cliëntniveau. Hoe verhoudt dit zich nu tot het beroepsgeheim?

Artikel 11 van de NVO beroepscode gaat over geheimhouding en in lid 6 wordt uitgelegd, dat de geheimhouding niet geldt als er een wettelijke plicht is voor het verstrekken van informatie. Er worden een aantal voorbeelden genoemd van zo’n wettelijke plicht. Eén daarvan is het verstrekken van gegevens aan het CBS ten behoeve van de beleidsinformatie jeugd. Deze wettelijke plicht is vastgelegd in artikel 7.4.2 en 7.4.3 van de Jeugdwet.

Normaliter maakt de pedagoog bij een wettelijke plicht tot informatieverstrekking nog een eigen afweging om te beoordelen welke informatie noodzakelijk is om te verstrekken. In de situatie dat het CBS een format stuurt betreffende alle jeugdhulp cliënten, is er minder vrijheid voor de pedagoog om een eigen afweging te maken. Dat komt doordat in regelgeving ook is vastgelegd welke informatie dient te worden verstrekt aan het CBS (art 7 en bijlage 2 van de Regeling Jeugdwet).

> Meer informatie