Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Vader heeft mentor, wie beslist over behandeling kind?

Het kan zijn dat een volwassene een mentor, bewindvoerder of curator heeft. Wat betekent dit nu voor beslissingen die worden genomen over eventuele kinderen? Heeft een ouder met een wettelijk vertegenwoordiger nog gezag?

Gezag hangt af van soort vertegenwoordiger

Of een ouder nog gezag heeft, is afhankelijk van de soort vertegenwoordiger die door de rechter is benoemd:

 • Mentor
  Als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.

  De ouder heeft nog gezag.
 • Bewind
  Als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De rechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.

  De ouder heeft nog gezag.
 • Curatele
  Als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De rechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam.

  Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken.

Mentor of bewindvoerder

Indien een ouder een mentor of bewindvoerder heeft kan er dus wel degelijk sprake zijn van gezag. Dat zal zelfs regelmatig zo zijn. De ouder is daarmee bevoegd om zijn/haar kind(eren) in te schrijven op school, te beslissen over de benodigde begeleiding, behandeling of onderzoek van zijn/haar kind(eren) en over het delen van informatie. 

Het kan wel zijn dat de ouder ondersteuning nodig heeft om zijn rol als ouder met gezag goed te kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld in de vorm van opvoedondersteuning of ouderbegeleiding.

Een mentor heeft dan ook geen zeggenschap bij beslissingen over de behandeling van een kind en geen eigen recht op informatie daarover. Het kan wel zijn dat de ouder het prettig vindt als de mentor over hulpzaken betreffende het kind mee denkt. Dat is in de meeste situatie gewoon mogelijk en wellicht zelfs wenselijk.

 Van belang is dat eventuele andere deelnemers aan het gesprek daarmee instemmen en de aanwezigheid van de mentor niet strijdig is met goed hulpverlenerschap.  

Curatele

Is een ouder niet in staat om het gezag naar behoren uit te oefenen, helpt ingezette ondersteuning onvoldoende of wordt deze niet geaccepteerd en zijn er zorgen over (de veiligheid van) een kind? Dan is het van belang de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te doorlopen. 

Dan kan indien nodig Veilig Thuis de situatie onderzoeken en zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen voor een eventuele kinderbeschermingsmaatregel.