Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Ouders altijd informeren over suïcidaliteit 16-jarige?

Nee, het is niet standaard dat ouders worden geïnformeerd over suïcidaliteit van een jeugdige van 16 jaar. Ouders hebben vanaf het moment dat de jeugdige 16 jaar wordt geen eigen recht op informatie meer. Vanaf 16 jaar beslist een jeugdige zelfstandig wie informatie mag ontvangen over de behandeling. Ook dus over het informeren van diens ouders. Zijn er nu helemaal geen mogelijkheden?

In zijn algemeenheid geldt dat bij jeugdigen vanaf 16 jaar toestemming nodig is voor het informeren van derden, waaronder ouders. Als die toestemming niet wordt verkregen, de suïcidaliteit zeer zorgelijk is en ouders nodig zijn om de jeugdige hierbij te ondersteunen, dan kan een afweging worden gemaakt om ouders toch te informeren. Hiervoor kan de ‘conflict van plichten’ afweging worden gebruikt (artikel 13 NVO beroepscode).

De zorgvuldigheidseisen van de ‘conflict van plichten’ afweging luiden als volgt.

De pedagoog:

  • spant zicht in om toestemming te krijgen van zijn cliënt voor de informatieverstrekking, tenzij hij tot het oordeel komt dat het vragen van toestemming in verband met (het aanzienlijke risico op) ernstige schade bij de cliënt of een ander niet mogelijk is;
  • beoordeelt of de informatieverstrekking die hij beoogt redelijkerwijs zal leiden tot het beperken of wegnemen van (het aanzienlijk risico op) ernstige schade bij de cliënt of een ander;
  • maakt een afweging tussen (het aanzienlijk risico op) ernstige schade bij de cliënt of bij een ander en de belangen die de cliënt heeft bij geheimhouding;
  • consulteert een deskundige collega voordat hij een besluit neemt;
  • verstrekt alleen die informatie die noodzakelijk is om (het aanzienlijk risico op) ernstige schade bij de cliënt of een ander te voorkomen en aan niet meer personen of instanties dan daarvoor noodzakelijk is;
  • informeert de cliënt zo spoedig mogelijk over de informatieverstrekking.

De pedagoog legt de afweging die hij maakt, de uitkomst van de consultatie en het besluit dat hij neemt, vast in het dossier.

Gezien bovenstaande zorgvuldigheidseisen is het geen automatisme dat ouders dienen te worden geïnformeerd. Bij de afweging is het van belang om ook te beoordelen of de ouders de juiste personen zijn om te informeren en dat is zeer afhankelijk van de concrete situatie. Woont de jeugdige bijvoorbeeld nog bij diens ouders of niet? Kunnen de ouders daadwerkelijk jouw cliënt (16 jaar) ondersteunen bij het voorkomen van suïcidaliteit? Zijn zij de juiste personen om te informeren of is een ander steunfiguur passender?

Raadpleeg zo nodig het spreekuur beroepsethiek van de NVO, iedere maandag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur: 030 - 232 24 07, toets 2 of per mail via vragenberoepsethiek@nvo.nl.