Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Ouder vraagt kopie dossier, worden dan ook gegevens in dossier over andere ouder verstrekt?

Wat als een ouder inzage of kopie vraagt van het dossier van de behandeling van het kind. Mag deze dan ook de gegevens van de andere ouder ontvangen die in het dossier zijn opgenomen?

Het recht van iedere ouder

Uitgangspunt is dat een ouder (met gezag) recht heeft op inzage en kopie van het volledige dossier van de behandeling of begeleiding van diens kind (tot 16 jaar), dus ook de gegevens betreffende de andere ouder. 

De grens ligt bij de informatie die de privacy van een ander, zoals de andere ouder schendt. Deze schending dient zwaarder te wegen dan het recht op inzage van de andere ouder met gezag, die mede verantwoordelijk is voor de opvoeding, verzorging en veiligheid van het kind. Anders gezegd: de ouder die inzage of afschrift wenst moet zich ook na het eventuele afschermen van informatie op basis van het dossier een goed beeld kunnen vormen van de aanleiding, het doel, het verloop en de resultaten van de zorg die de pedagoog aan het kind biedt.

Een voorbeeld van informatie die kan worden afgeschermd is een persoonlijk verhaal over misbruik van de ouder zelf, hetgeen verteld is in een gesprek waarbij de andere ouder niet aanwezig was en ook geen rol van betekenis speelt in de zorg die de pedagoog het kind biedt. Uitsluitend die gegevens mag u voor de andere gezaghebbende ouder afschermen.

Hoe om te gaan met 'privésituaties'?

De behandeling of begeleiding van een kind kan over het algemeen niet zonder gegevens over de context waarin het kind zich bevindt en daarmee dus van de gezinssituatie en thuissituatie van het kind. Maar soms willen ouders niet dat bepaalde gegevens bekend worden bij de andere ouder. Dit beschouwen zij als privé. Dat komt met name voor bij ouders die zijn gescheiden. 

In die zin zijn de privésituaties van ouders en eventueel nieuwe partners, tijdens de behandeling of begeleiding, dus niet privé voor de andere ouder met gezag. Want ook deze tweede gezaghebbende ouder, is ook verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en veiligheid van zijn kind. Het gaat daarbij nadrukkelijk om die gegevens betreffende de thuissituatie en bijvoorbeeld van de ouder-kindrelatie die van belang zijn voor de behandeling en begeleiding van het kind.

Zie voor een zorgvuldige afweging, de vraag ‘Hebben ouders altijd recht op volledige kopie dossier?’.

Vastlegging

Gekeken naar het recht op kopie van ouders met gezag, is het dus ook van belang dat de pedagoog zichzelf de vraag stelt ‘wat leg ik vast in het dossier?’. Niet alles wat een ouder zegt, moet worden vastgelegd. ‘Letterlijke gespreksverslagen’ zijn bijvoorbeeld niet nodig. De pedagoog beoordeelt welke gegevens noodzakelijk zijn voor de zorg die hij biedt, om vast te leggen over de behandeling of begeleiding van het kind. 

Van belang is dat “alle gegevens worden vastgelegd die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit en de continuïteit van de professionele relatie en voor het afleggen van verantwoording in het kader van de professionele relatie”(art 31 NVO beroepscode).

> Wegwijzer Dossier jeugdhulp (achter de inlog)