Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Moet de pedagoog een eigen verklaring van cliënt toevoegen aan het dossier?

Ja, als de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger verzoekt om een eigen zienswijze of verklaring toe te voegen aan het dossier of onderzoeksrapport, dan dient de pedagoog dit verzoek te honoreren.

In de NVO beroepscode staat vermeld:

  • Indien de cliënt hierom verzoekt, voegt de pedagoog een eigen verklaring van de cliënt toe aan het dossier. De pedagoog reageert uiterlijk binnen een maand op dit verzoek (art 36 lid 3 NVO beroepscode);
  • Indien de cliënt hierom verzoekt, voegt de pedagoog een eigen verklaring van de cliënt toe aan de rapportage. De pedagoog voegt de verklaring toe voordat hij deze aan de externe opdrachtgever toezendt (art 39 lid 4 NVO Beroepscode).

Dit recht van cliënt werd bevestigd in een uitspraak van het College van Toezicht waar een ouder nadrukkelijk per mail had verzocht om de context van ouderverstoting op te nemen in het eindverslag.

In de situatie dat ouders met gezag én jeugdige dit recht hebben, is het van belang te weten dat het recht tot het toevoegen van een eigen verklaring en het correctie recht zich niet uitstrekt tot de verklaring die kan worden toegevoegd aan de rapportage. Die verklaring behelst de visie van die persoon op de rapportage, daar hebben de anderen geen correctierecht over. 

Er kunnen dus in het uiterste geval drie verschillende verklaringen worden toegevoegd aan de rapportage, te weten die van de jeugdige en van beide gezagdragende ouders.

Wegwijzer Dossier jeugdhulp (meer informatie over rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein (achter de inlog))