Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Mag een gezinsvoogd/jeugdbeschermer toestemming geven voor behandeling?

Nee, een gezinsvoogd kan geen toestemming geven voor behandeling. Is er sprake van een ondertoezichtstelling (OTS)? Dan heeft de ouder met gezag nog steeds gezag. 

Wel is het zo dat als de gezinsvoogd in het kader van de OTS jeugdhulp noodzakelijk vindt, dat voor diverse soorten jeugdhulp in het kader van die OTS geen toestemming nodig is (art 7.3.4 lid 1 Jeugdwet en art 21 NVO beroepscode). Ook als er geen toestemming nodig is, blijft het belangrijk om de jeugdige en zijn ouder(s) met gezag te informeren en te betrekken bij de jeugdhulpverlening. Wanneer is er nu wel of geen toestemming nodig?

Startgesprek

Wanneer een gezinsvoogd de jeugdige aanmeldt voor jeugdhulp, dan nodigt de pedagoog de ouders/jeugdige uit voor een startgesprek. Hiervoor is nadrukkelijk geen toestemming van ouders nodig. Doel van dit gesprek is te onderzoeken welke hulp passend is en in hoeverre ouders bereid zijn jeugdhulp te accepteren en waar nodig mee te werken.

Soort jeugdhulp

Of vervolgens toestemming voor de benodigde hulp vereist is, is afhankelijk van de vraag of het jeugdhulp (Jeugdwet) betreft of geneeskundige behandeling (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst):

  • Geen toestemming vereist voor jeugdhulp gericht op gedragsverandering of opvoedproblemen
  • Wel toestemming vereist voor onderzoek of behandeling van een somatische of geestelijke aandoening van de jeugdige

Zo is voor video-interactie begeleiding van pleegouders en jeugdige, gericht op het leren omgaan met het gedrag van de jeugdige, geen toestemming van ouders met gezag nodig. Voor een IQ onderzoek, dyslexie onderzoek of onderzoek of er sprake is van trauma bij de jeugdige, en vervolgens de behandeling daarvan, is wel toestemming nodig van ouders met gezag.

Zie voor meer informatie en de stappen van een zorgvuldige afweging:

Wat als ouders medewerking weigeren?

Ook al is er geen toestemming vereist, ouders met gezag behouden hun rechten, waaronder het recht om actief geïnformeerd te worden over de jeugdhulp die wordt ingezet. Vaak is voor de jeugdhulp medewerking nodig van ouders. Als ouders weigeren mee te werken aan een vorm van jeugdhulp, terwijl dat voor de uitvoering of de effectiviteit van de jeugdhulp essentieel is, dan is het de vraag of de pedagoog moet starten met deze jeugdhulp. Van belang is dat de pedagoog dan contact opneemt met de gezinsvoogd voor overleg.

De pedagoog heeft het recht om al dan niet op verzoek van de gezinsvoogd informatie te verstrekken aan de gezinsvoogd, voor zover dat informatie is die noodzakelijk is voor de uitvoering van de OTS. Hiervoor is geen toestemming nodig van ouders met gezag en/of jeugdige. De pedagoog weegt zelf af welke informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de OTS. 

Voor een zorgvuldige werkwijze zie https://www.nvo.nl/veelgestelde-vragen/altijd-toestemming-nodig-voor-informatie-delen-met-gezinsvoogd.