Beroepscode en tuchtrecht Overig

Is informatie van een orthopedagoog voldoende bij een aanvraag Wet langdurige zorg bij het CIZ?

Bij het CIZ kunnen onder meer indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) worden ingediend. In de praktijk leidden aanvragen met informatie van orthopedagogen tot vragen van het CIZ over de vakbekwaamheid en/of bevoegdheid van de orthopedagoog. De NVO heeft naar aanleiding van signalen van leden hierover contact opgenomen met het CIZ. Een constructief gesprek met het CIZ heeft geleid tot aanpassing van het interne afwegingskader van het CIZ voor de beoordeling van indicatieaanvragen.

In het (herziene) interne afwegingskader van het CIZ is vermeld dat een aanvraag Wlz met onderzoeksgegevens van een orthopedagoog zeker voldoende kan zijn. Psychologische- en IQ-onderzoeken van een orthopedagoog worden geaccepteerd. Vanzelfsprekend geldt ook hierbij dat een orthopedagoog een dergelijk onderzoek alleen doet als diegene zichzelf daartoe bekwaam acht. Het CIZ hecht hierbij waarde aan een registratie bij de beroepsvereniging. Dit wordt gezien als een indicatie van bekwaamheid. Van belang is dan ook een NVO registratie te vermelden bij de aanvraag.

Verder heeft het CIZ aangegeven dat diagnostisch onderzoek zoals het stellen van de diagnose autisme of bipolariteit is voorbehouden aan BIG-geregistreerde professionals, zoals de orthopedagoog-generalist. De BIG-geregistreerde professional mag het diagnostisch onderzoek wel (deels) uitbesteden aan een orthopedagoog. Het is dus niet zo dat het CIZ van mening is dat een orthopedagoog geen diagnostisch onderzoek mag uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt uiteindelijk een diagnose gesteld. Het CIZ vereist dat die laatste stap – het officiële stellen van de diagnose - altijd door een BIG-geregistreerde professional wordt gezet. Onder de diagnose moet ook de naam van een BIG-geregistreerde professional staan.

Het kan voorkomen dat een medewerker van het CIZ contact met de orthopedagoog opneemt voor nadere informatie. Dit biedt de gelegenheid om de juiste duiding te kunnen geven bij een aanvraag en op die manier kan het CIZ, gezien de diversiteit aan zorgvragen die zij binnenkrijgen, de indicatiestelling ook op een goede manier beoordelen. Je kunt bijvoorbeeld iets vertellen over je registraties, ervaring en het soort team waar je in werkt.

Weigert een CIZ-medewerker onverhoopt een psychologisch- of IQ-onderzoek te accepteren van jou als orthopedagoog? Dan is het van belang om deze medewerker te wijzen erop dat wordt afgeweken van een afgesproken werkwijze en diegene te vragen dat intern voor te leggen aan een adviseur van het CIZ. De adviseurs worden altijd geraadpleegd over dergelijke kwesties en zijn ook degenen die de interne richtlijnen ontwikkelen.