Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

De politie heeft vragen over mijn cliënt, mag ik die beantwoorden?

Nee, u heeft geen plicht om vragen van de politie te beantwoorden. Ook in het contact met politie en justitie geldt het beroepsgeheim. Informatie kan wel worden uitgewisseld als er toestemming is van cliënt of indien er sprake is van een conflict van plichten.

We gaan er in deze situatie vanuit dat de politie weet dat iemand bij u in behandeling is. Op de vraag óf iemand bij u in behandeling is, het zgn. ‘hengelen naar informatie’, wordt standaard geen antwoord gegeven.

Wel of geen contactpersoon?

In grotere organisatie is er vaak een contactpersoon aan wie de politie vragen kan stellen, maar ook dan komt het voor dat je als hulpverlener rechtstreeks wordt benaderd met vragen over uw cliënt.

 • Is er in uw organisatie een contactpersoon voor de politie? Dan is het zaak om naar diegene door te verwijzen. 
 • Is er geen contactpersoon, dan is het goed om te weten dat niet elke agent weet welke regels er voor jou gelden. Een stukje uitleg kan dus gepast zijn.

Hoe om te gaan met vragen van de politie

Net als bij andere derden die om informatie vragen, is het zaak om helder te hebben welke vragen de politie heeft. Bij voorkeur worden deze op schrift (bijv. per mail) gesteld. Een kopie dossier wordt nooit verstrekt, het gaat altijd om het beantwoorden van concrete vragen. 

Die vragen kunnen beantwoord worden indien:

 • cliënt daarvoor toestemming geeft of;
 • er sprake is van een conflict van plichten.

Normaliter is vragen van toestemming de gewone werkwijze, dat is ook hier de gewone werkwijze. 

Conflict van plichten

Complicerende factor is als de politie aangeeft, dat de cliënt niet geïnformeerd mag worden, omdat dit het strafrechtelijk onderzoek doorkruist. De enige uitweg is dan een conflict van plichten (art 13 NVO), waarbij de pedagoog zorgvuldig handelt, als de volgende stappen worden gevolgd. 

De pedagoog:

 • spant zich in om toestemming van zijn cliënt te krijgen voor de informatieverstrekking, tenzij hij tot het oordeel komt dat het vragen van toestemming in verband met zwaarwegende belangen van de cliënt en/of van een lid van het cliëntsysteem niet mogelijk is;
 • beoordeelt of de informatieverstrekking die hij beoogt redelijkerwijs zal leiden tot het behartigen van de zwaarwegende belangen van de cliënt en/of van een lid van het cliëntsysteem;
 • maakt een afweging tussen de belangen die de cliënt heeft bij geheimhouding en de belangen die de cliënt heeft bij het verstrekken van informatie;
 • consulteert een deskundige collega voordat hij een besluit neemt;
 • verstrekt alleen die informatie die noodzakelijk is om de zwaarwegende belangen van de cliënt of van een lid van het cliëntsysteem te behartigen en dat hij aan niet meer personen of instanties informatie verstrekt dan noodzakelijk is in verband met deze belangen;
 • informeert de cliënt zo spoedig mogelijk over de informatieverstrekking.

Deze afweging en het besluit dient te worden vastgelegd in het dossier.

Negatieve en positieve informatie

Deze werkwijze met conflict van plichten geldt voor:

 • Negatieve informatie over cliënt
  Bijv. bezit pistool, agressieproblematiek
 • Positieve informatie
  Bijv. informatie waaruit blijkt dat cliënt wellicht niet de dader is, zoals cliënt was op moment van het plegen strafbaar feit aanwezig in groepsbehandeling