Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Cliënt trekt toestemming voor delen informatie met anderen in

Wat als de pedagoog toestemming heeft gekregen voor het verstrekken van informatie en de cliënt trekt na enige tijd die toestemming in? Wat betekent dat voor het onderzoeksrapport dat de pedagoog heeft verstrekt aan de school of informatie die is verstrekt aan een andere hulpverlener?

Is informatie rechtsgeldig verstrekt?

Stel, de pedagoog krijgt toestemming van de cliënt (of diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger) om een onderzoeksrapport of andere informatie uit het dossier te verstrekken aan een derde zoals een school of een andere behandelaar. De pedagoog verstrekt vervolgens de informatie conform de verkregen toestemming. Vervolgens trekt de cliënt een maand later de toestemming in voor het delen van informatie met bijvoorbeeld de school.

Dit betekent dat de informatie die is verstrekt op basis van die eerder verkregen toestemming ‘rechtsgeldig’ is verstrekt. De gegeven toestemming geldt namelijk van het moment van geven tot het moment van intrekken. Pas vanaf het moment van intrekken van de toestemming, is er geen toestemming meer en mag dus geen informatie meer worden gedeeld.

Meestal betreft het delen van informatie een specifiek document of bepaalde gegevens en is het een eenmalige handeling. Het kan ook zijn dat er toestemming is voor periodiek overleg met bijvoorbeeld de school of een andere behandelaar om af te stemmen of de ingezette interventie of begeleiding het gewenste effect heeft. Ook in dit laatste geval geldt dat informatie die is uitgewisseld tot het moment van intrekken van de toestemming ‘rechtsgeldig’ is uitgewisseld.

Intrekking van informatiedeling

Het intrekken van de toestemming zelf heeft dus geen effect op de gegevens die op basis van deze toestemming in het dossier van de pedagoog zelf of van derden terecht zijn gekomen en hoeven niet te worden aangepast of verwijderd.

Het kan natuurlijk zijn dat de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger vraagt om verwijdering/vernietiging van gegevens, maar dat is een andere situatie.