Beroepscode en tuchtrecht Informatiedeling

Blokkeringsrecht praktisch vormgegeven op school

Als de pedagoog op school onderzoek doet bij een leerling, geldt het blokkeringsrecht (art 40 NVO beroepscode). Dit betekent dat ouders en/of leerling als eerste kennis mogen nemen van de resultaten van een onderzoek én besluiten of school kennis mag nemen van de resultaten van het onderzoek. 

Hoe dit nu praktisch vorm te geven op school, zonder onnodig veel administratieve handelingen?

Blokkeringsrecht op school

Op school is het prettig als ouders en leraar/mentor samen met de pedagoog -die het onderzoek heeft verricht- de resultaten kunnen bespreken en tevens kunnen bespreken ‘hoe nu verder’. 

In het verleden gebeurde het daarom vaak dat ouders en leraar/mentor in een gezamenlijk gesprek met de pedagoog gelijktijdig kennis namen van de resultaten van een onderzoek. Deze werkwijze doet echter geen recht aan het blokkeringsrecht van ouders. 

Als oplossing werd er daarom soms voor gekozen om het rapport eerst toe te sturen aan ouders en pas na toestemming van ouders het rapport of het handelingsadvies in het rapport te verstrekken aan school. Dat brengt correspondentie met zich mee, regelmatig ook nabellen voor de toestemming en men miste het gezamenlijke gesprek.

De oplossing die diverse scholen nu hanteren en die beroepsethisch gezien recht doet aan het blokkeringsrecht van ouders en/of leerling is de volgende: er wordt een gesprek gepland met ouders en/of leerling om het rapport te bespreken (eventueel tevoren toegestuurd) en aansluitend is een gezamenlijk gesprek met de leraar/mentor gepland. Dit laatste gesprek vindt alleen plaats als ouders daar aan het einde van hun gesprek (mondeling) toestemming voor geven.

Gesprekken omtrent het blokkeringsrecht

Praktisch gezien:

  • Ca 15-20 minuten gesprek ouders en/of leerling
  • Bij afronding toestemming vragen voor aansluiten leraar/mentor
  • Ca 15-30 min gezamenlijk gesprek: hoe nu verder

Let op! Als ouders geen toestemming geven, dan gaat het gesprek met de leraar/mentor op dat moment dus niet door. Het kan zijn dat na correctie van het rapport ouders alsnog toestemming geven voor het informeren van school. Dan kan het gezamenlijke gesprek indien gewenst alsnog plaatsvinden.