Beroepscode en tuchtrecht Overig

Advies aan een team: professionele relatie met cliënt waarvoor toestemming nodig is

Onlangs hebben het College van Toezicht en het College van Beroep een voorwaardelijke schorsing opgelegd aan een lid van de NVO. Het komt zeer zelden voor dat een tuchtcollege een dergelijke maatregel op legt. 

Wat was het geval?

De pedagoog deed op verzoek van een externe opdrachtgever onderzoek naar de zorgbehoefte van klagers dochter die een meervoudige beperking heeft. De pedagoog was van mening dat er sprake was van consultatie van het team waarvoor geen toestemming nodig was. Beide tuchtcolleges van het NVO waren een andere mening toegedaan.

In deze zaak speelde er een conflict tussen de wettelijk vertegenwoordiger en de zorginstelling. De pedagoog had volgens de tuchtcolleges uit de omstandigheden van het geval moeten kunnen begrijpen dat het de instelling niet zozeer leek te gaan om de ondersteuning van het team, als wel om een nadere onderbouwing te krijgen om de zorg aan cliënte te beëindigen

De facto was sprake van een professionele relatie waarvoor de pedagoog toestemming nodig had. Daarbij is niet doorslaggevend wat is afgesproken over de werkwijze, maar het feitelijk handelen van de pedagoog. De pedagoog nam een diagnostisch instrument af bij het team, was verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens, de rapportage over de uitvoering van de SEO-r en de bespreking van de resultaten met de ouders. Dat cliënt en het cliëntdossier niet door de pedagoog is gezien, is hierbij niet relevant.

Daarnaast voldeed de rapportage van de afname van de SEO-r niet aan de eisen van artikel 37 van de Beroepscode. Er was geen vraagstelling geformuleerd en het doel en de beperkingen van de verzamelde gegevens waren niet aangegeven. De pedagoog heeft met zijn handelen de betrokkenen in het systeem niet op gelijkwaardige wijze behandeld door zijn rapportage te laten gebruiken voor een ander doel dan hij aanvankelijk voor ogen had.

Is er altijd toestemming nodig?

Is voor consulteren van een team nu altijd toestemming nodig? Nee, anoniem consulteren kan altijd. Worden er echter cliëntgegevens gedeeld, dan is toestemming nodig. De pedagoog die betrokken is bij de uitvoering van de behandelovereenkomst of het begeleidingsplan, zoals bijv. de pedagoog in de rol van hoofdbehandelaar of regiebehandelaar, mag zonder toestemming van cliënt cliëntgegevens ontvangen.