NVO zoekt Bestuurslid met portefeuille Kwaliteit (m/v)

15-12-2017
Afbeelding: NVO

 

De NVO is de Nederlandse beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen. De NVO telt ca. 8000 leden en is daarmee al ruim 50 jaar dé beroepsvereniging voor (ortho)pedagogen. Wij wisselen met elkaar kennis uit en zorgen dat onze belangen worden behartigd.

NVO wil:

 1. De kwaliteit van de beroepsgroep borgen;
 2. Pedagogen optimaal positioneren;
 3. Pedagogen ondersteunen en faciliteren bij hun beroepsuitoefening.


Opzet van de vereniging
Het bureau van de NVO, geleid door de directeur, voert de dagelijkse activiteiten van de vereniging uit. De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan het bestuur.

Het hoogste orgaan van de NVO is de Ledenraad. De Ledenraad benoemt bestuursleden, houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en stuurt op grond van de beleidscyclus (jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening). Daarnaast accordeert de Ledenraad professionele standaarden van de NVO, zoals de beroepscode, waaraan alle leden zijn gehouden en besluit tot fundamentele koerswijzigingen van de verenigingen. De Ledenraad stelt eventuele statutenwijzigingen vast.

Binnen de NVO beoordelen onafhankelijke commissies individuele leden als het gaat om registratie of om tuchtklachten. Zo borgen zij de kwaliteit en vakbekwaamheid van de beroepsgroep.

Rol en verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur bewaakt de missie en visie van de NVO. Daartoe ontwikkelt en bewaakt het bestuur de hoofdlijnen van het beleid en neemt voortgangsbesluiten. Belangrijk aandachtspunt daarbij is een voortdurende toetsing van de proceskwaliteit: de NVO hecht veel waarde aan zorgvuldige procesvoering waarbij verenigingsgremia en/of individuele leden, deskundigen en/of externe actoren optimaal worden betrokken bij beleidsontwikkeling.

Het bestuur bestuurt integraal en collegiaal; het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het geheel van de vereniging. Wel kent het bestuur aandachtsgebieden of portefeuilles.

Het bestuur bereidt de bijeenkomsten van de Ledenraad voor.

Bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in- en extern.

Tot slot is het werkgeverschap van de directeur van het bureau belegd bij het bestuur.

Het Bestuur bestaat uit zes leden en een (niet stemgerechtigd) studentbestuurslid. Naast een voorzitter kent het bestuur de volgende portefeuilles of aandachtsgebieden:

 • Kwaliteit (twee zetels);
 • Kennis;
 • Regelgeving;
 • Dienstverlening.

De functies van vicevoorzitterschap en penningmeesterschap verdeelt het bestuur onderling; deze taken worden in de praktijk gecombineerd met één van de portefeuilles.  

Het bestuur komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor nogmaals vier jaar.

Bestuurslidmaatschap kost gemiddeld vier uur per week, meestal in de avonduren. Dit is inclusief voorbereiding en aanwezigheid van de bestuursvergaderingen.

Er is een reiskosten- en vacatievergoeding voor bestuursleden. 

Functie-eisen
Als bestuurslid met de portefeuille Kwaliteit:

 • Hebt u aantoonbaar kennis en ervaring met kwaliteitsvraagstukken die de NVO en haar leden raken (beroepscode, tuchtrecht, richtlijnen, in- en externe (SKJ en BIG) registratie en accreditatie, beroepscompetentieprofiel, pedagogische identiteit, etc.)   
 • Neemt u actief deel aan in- en externe verenigingsaangelegenheden, met name op het gebied van uw portefeuille;
 • Bent u (zeer) goed op de hoogte van de verenigingsactiviteiten.


Daarnaast:

 • Bent u integer en betrouwbaar;
 • Beschikt u over verbindend vermogen;
 • Hebt u ‘ruggengraat’ en overtuigingskracht.


Procedure
De vacature wordt intern uitgezet via de reguliere communicatiekanalen (nieuwsbrief en website). 

De werving en selectie wordt uitgevoerd door een tijdelijke, speciaal ingestelde commissie. De selectiecommissie bestaat uit twee bestuursleden en twee á drie leden en wordt ondersteund door de directeur van de NVO.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marie-Jeanne van Hagen (bestuurslid met eveneens portefeuille kwaliteit):  mjvanhagen1@gmail.com, 0626344205 of Marlies Post (directeur): m.post@nvo.nl, 0683992297.
Uw motivatie en CV kunt u indienen tot maandag 22 januari 2017 bij Dieke Maatman, bestuurs- en directiesecretaresse: d.maatman@nvo.nl 

Benoeming vindt plaats door de Ledenraad van de NVO. Tot die tijd neemt het geselecteerde bestuurslid als aspirant-lid deel aan de bestuursvergaderingen.