NVO zoekt voorzitter

14-1-2020
Afbeelding: NVO


Bent ú een ervaren bestuurder met affiniteit voor de beroepsgroep van pedagogen? Wilt ú als boegbeeld voor hen functioneren? Dan zijn wij op zoek naar ú! 

De NVO is al bijna 60 jaar dé beroepsvereniging van universitair opgeleide pedagogen. Als voorzitter vertegenwoordigt u onze ruim 8000 vakbekwame professionals -het ledenaantal stijgt elk jaar met enkele honderden-. Zij hebben een unieke expertise op het gebied van opvoeding en ontwikkeling en zetten zich met hart, ziel en zaligheid in om kinderen, jongeren, volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie én hun ouders, opvoeders en begeleiders te ondersteunen als die ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren. Onze leden werken met name in het onderwijs, de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de ggz.

Als voorzitter kunt u rekenen op een bloeiende, actieve vereniging, een collegiaal bestuur, een constructieve ledenraad en een goed functionerend bureau. U komt in aanraking met een scala aan inhoudelijke, beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken en u opereert in een zeer breed netwerk. Als voorzitter vragen wij van u focus te houden, juist gezien die veelheid van vraagstukken, stevig en verbindend te zijn in dat brede netwerk en de ‘governance’ zoals die is ingericht, verder vorm te geven.

Als gevolg van het vertrek van de huidige voorzitter zoekt de NVO naar een opvolger.

Voor onze nieuwe voorzitter denken wij aan het volgende profiel

 • Kennis van en affiniteit met de beroepsgroep van pedagogen;
 • Ruime relevante bestuurlijke kennis en ervaring;
 • Verbindend vermogen;
 • Een relevant bestuurlijk en/of politiek en/of wetenschappelijk netwerk;
 • Affiniteit met en zo mogelijk kennis van de werkdomeinen waar pedagogen werken;
 • Overtuigingskracht;
 • Fungeren als bestuurlijk boegbeeld van de NVO.


De komende periode liggen er de volgende taken

 • Externe vertegenwoordiging van de vereniging op bestuurlijk en politiek niveau;
 • Begeleiding en invoering van een werkwijze voor alle geledingen binnen de NVO die past bij de verenigingsstructuur en de beoogde governance;
 • Bevordering van een goede samenhang en samenwerking tussen de diverse geledingen binnen de vereniging;
 • Als sparring partner fungeren voor de directeur in de ontwikkeling van voorstellen voor strategisch beleid en bij het opstellen en uitvoeren van de beleidscyclus.


Omvang en honorering

De ervaring leert dat een tijdsinvestering van ca. één dag per week reëel is. De aard van het werk vergt een flexibele beschikbaarheid, ook en juist in de avonduren. De feitelijke omvang van de aanstelling (meer of minder dan gemiddeld één dag per week) wordt in overleg vastgesteld; die is mede afhankelijk van de invulling die de nieuwe voorzitter zelf kan en wil bieden en van de taakverdeling met andere bestuursleden en met de directeur. Er is een vacatievergoeding beschikbaar

Een informatiepakket kunt u opvragen bij Dieke Maatman, d.maatman@nvo.nl. Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Marlies Post, directeur van de NVO (06 83992297 of 030 3031739).    

Procedure

Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u vóór 3 februari a.s. sturen naar ons bestuurs- en directiesecretariaat, t.a.v. Dieke Maatman d.maatman@nvo.nl.

Met kandidaten worden in de maanden februari en maart gesprekken gevoerd door een commissie die bestaat uit twee bestuursleden en twee leden en die wordt ondersteund door de directeur van de NVO. Voordracht vindt plaats aan het bestuur; de voorzitter van de NVO wordt benoemd door de ledenraad van de NVO.