Nieuwe leden College van Toezicht

20-11-2019
Afbeelding: NVO


Het bestuur van de NVO is op zoek naar nieuwe leden-beroepsgenoten voor het College van Toezicht. Een lid beoordeelt klachten over de leden van de NVO. Dit gebeurt samen met de andere leden van het College. Toetsing vindt onder meer plaats aan de Beroepscode van de NVO.

Taken

 • U beoordeelt de ontvankelijkheid en gegrondheid van klachten over het handelen van uw beroepsgenoten;
 • U neemt deel aan de zittingen van het College van Toezicht. In de zittingen worden partijen gehoord over de klachten;
 • na afloop van een zitting komt u met de andere leden ‘in raadkamer’ tot een oordeel over de zaak en een eventueel op te leggen disciplinaire maatregel;
 • U reageert voortvarend op voorliggende concepten;
 • U participeert in de overlegstructuren van het College en neemt deel aan deskundigheids-bevorderende activiteiten.


De organisatie

De leden van de NVO zijn gebonden aan de Beroepscode. Volgens de statuten kent de vereniging NVO een College van Toezicht en een College van Beroep. Het College van Toezicht is belast met de behandeling van klachten over de naleving van de Beroepscode. Het College van Beroep is belast met de behandeling van beroepsschriften tegen de uitspraken van het College van Toezicht. De Colleges zijn onafhankelijk in de beoordeling van de klachten.

Het College van Toezicht bestaat uit een voorzitter (jurist) en maximaal acht leden. De leden zijn lid van de vereniging NVO. Van de leden wordt een onberispelijke staat van dienst verwacht. Het lidmaatschap is voorts onverenigbaar met (neven)functies die twijfel kunnen wekken over de onafhankelijkheid van de oordeelsvorming.

Het College vergadert gemiddeld eenmaal per drie maanden. De vergaderingen zijn in Utrecht.

Het College wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die jurist is en een adviserende stem heeft. De werkwijze van het College is geregeld in een Reglement.

Eisen

Voor benoeming gelden de volgende vereisten:

 • Actuele kennis van het vakgebied;
 • Ten minste vijf jaar relevante praktijkervaring als pedagoog of onderwijskundige;
 • Een uitstekende reputatie en draagvlak binnen de eigen beroepsgroep;
 • Geen eerder opgelegde tuchtrechtelijke maatregel met uitzondering van een tuchtrechtelijke waarschuwing of berisping;
 • Een VOG-verklaring; deze wordt in de loop van de procedure aangevraagd;
 • Het vermogen om, ook onder druk vanuit de eigen beroepsgroep, onafhankelijk en onbevooroordeeld, zonder aanzien des persoons, een oordeel te formuleren.


Het College kan aanvullende specifieke eisen stellen. Er kan worden gevraagd naar referenties.

Vereiste competenties

 • Analytisch vermogen
 • Integriteit
 • Juridische belangstelling
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Goed kunnen luisteren
 • Bereidheid en vermogen tot samenwerken
 • Empathie


Honorering en benoeming

De honorering geschiedt op basis van vacatiegeld. Reiskosten worden vergoed volgens de standaardregeling van de NVO voor commissieleden. Benoeming vindt plaats door het bestuur van de NVO voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor een aansluitende periode van vier jaar.

Sollicitatie

Tot de sollicitatieprocedure behoort een gesprek met een vertegenwoordiging van het College. De gesprekken vinden plaats in Utrecht.

Motivatiebrief en curriculum vitae onder vermelding van ‘persoonlijk/vertrouwelijk’ graag vóór 15 januari 2020 via de e-mail sturen naar d.maatman@nvo.nl of per post naar het NVO-bureau, t.a.v. mevrouw D. Maatman, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht.

Vragen over de procedure kunt u stellen aan de secretaris van het College van Toezicht, mevrouw mr. J. Siemons, telefoon 06-27027916.

Meer informatie over het tuchtrecht is te vinden op de website van de NVO.