Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen van een folder, flyer, beroepscode of anderszins, mail dan naar Anoesjka van Leur (communicatiemedewerker) via a.vanleur@nvo.nl.

Zie jij ook de paarse krokodil? Maak administratieve lasten bespreekbaar! De NVO helpt u daar graag mee! (febr 2019)

De hoge administratieve lasten zijn een doorn in het oog van menig professional. Zeker als het gaat om vermijdbare administratieve lasten. Alle tijd die daar in gaat zitten, kan niet besteed worden aan het contact met kinderen of cliënten, en hun ouders / verzorgers, de onderlinge samenwerking en het investeren in vakmanschap. Wij willen u uitdagen op overbodige administratie een paarse krokodil te plakken, naar het voorbeeld van de stempelactie van de Zwolse huisarts Marco Blanker. De paarse krokodil is in korte tijd uitgegroeid tot een metafoor voor overdreven en klantonvriendelijke bureaucratie en regelzucht.
De NVO heeft in dit kader stickers gemaakt met de paarse krokodil, als statement tegen de administratieve rompslomp in de zorg en als middel om in de instelling, met collega’s of met opdrachtgevers in gesprek te gaan. Wij zullen deze de komende tijd uitdelen tijdens NVO-bijeenkomsten. Ook kunt u deze stickers bestellen door een mail te sturen naar de NVO onder vermelding van uw naam, adres en aantal vellen stickers (per vel 16 stickers).

Rapportage Beroepengebouw psychologische en pedagogische zorg (febr 2019)

Een inventarisatie van psychologische en pedagogische zorg op alle domeinen waar die zorg wordt geleverd. Het is het eerste product van het project beroepenstructuur, een project van NIP, NVGZP, NVO en NVP, onder voorzitterschap van en gefaciliteerd door P3NL.

Klik hier om te downloaden

Competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen (nov 2018)

Dit profiel is een verbijzondering van de bestaande profielen van de orthopedagoog-generalist, de Kinder-en Jeugdpsycholoog en de GZ-psycholoog. Met dit beroepsprofiel wordt duidelijk gemaakt wat een cliënt met beperkingen en hun verwanten, hulpverleners en organisaties mogen verwachten van orthopedagogen en psychologen.

Klik hier om te downloaden

Beroepsethisch kompas jeugdhulp (nov 2018)

Deze nieuwe editie van ‘het Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming’. Is een toelichting op de wetgeving en beroepsethiek voor de jeugdhulpverlener en de jeugdbeschermer. Ook voor u als (ortho)pedagoog die werkt met jeugd een handig naslagwerk.

Klik hier om te downloaden

Tuchtrechtfolder voor de jeugdhulp (nov 2018)

Interactieve pdf ‘Tuchtrecht in het kort voor jeugdprofessionals’ met beknopte informatie over het tuchtrecht. Hierin wordt o.a. ingegaan op hoe je je als jeugdprofessional verantwoordt bij het tuchtcollege als er een klacht wordt ingediend.

Klik hier om te downloaden

Professionele verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid (juli 2018)

De NVO stimuleert en borgt de vakbekwaamheid van universitair opgeleide (ortho)pedagogen, zodat zij goede en betrouwbare pedagogische zorg en begeleiding kunnen bieden. In de dagelijkse praktijk van (ortho)pedagogen gaat het vaak over termen als deskundigheid, (vak)bekwaamheid, bevoegdheid, voorbehouden handelingen en verantwoordelijkheid. Termen die vaak door elkaar worden gehaald en gebruikt en waar in de uitvoering soms verkeerde veronderstellingen aan ten grondslag liggen.

Klik hier om te downloaden

De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd Een verkennende studie (febr 2018)

In opdracht van de NVO verrichte de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de functie van POH-Jeugd. De NVO publiceerde het onderzoek in februari 2018. Uit het Groningse onderzoek blijkt dat de functie van Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts volop in ontwikkeling is. Verschillende regio’s in het land doen ervaring op met een POH-Jeugd. De POH-Jeugdfunctie wordt uitgevoerd door zowel HBO- als WO-geschoolde hulpverleners, met overwegend veel ervaring in de Jeugd-GGZ of Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Over het algemeen zijn huisartsen en POH-jeugd positief over hun onderlinge samenwerking. De meerwaarde van de Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts is de aandacht voor de opvoedingsrelaties en de specifieke kennis die de POH-Jeugd heeft van zorgaanbieders en zorgmogelijkheden in de regio. De opstellers van deze verkennende studie pleiten ervoor de kwaliteit van de functie nog beter te borgen. Dat kan door een specifieke opleiding tot POH-Jeugd en door de ontwikkeling van richtlijnen.

Uit de transformatieplannen van 42 regio’s jeugdhulp, die in de week van 21 januari 2019 werden gepubliceerd, is op te maken dat veel regio’s overwegen een poh-jeugd aan te stellen of zij zijn daar al mee bezig. Mogelijk is dit onderzoek helpend voor hen.

Klik hier om te downloaden

NVO Beroepscode (mrt 2017)

De beroepscode van de NVO is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd.
De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat.

Klik hier om te downloaden

Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist (OG) (juni 2014)

Wat verwacht de beroepspraktijk van de OG en over welke competenties moet die dus beschikken?

Klik hier om te downloaden

Supervisie geven en supervisie krijgen (apr 2014)

Samenspel voor beroepsvorming van pedagogen, orthopedagogen en onderwijskundigen en is bestemd voor supervisoren én supervisanten. Deze publicatie is tot stand gekomen door en voor leden van de NVO, met speciale medewerking van Ineke van Dijk en Bram de Muynck.

Klik hier om te downloaden