Daar doen we het voor!

De NVO wil dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Een veilige en gezonde opvoedingsrelatie kan problemen voorkomen en helpen als zich toch problemen voordoen.
Het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap zijn pijlers voor de NVO.

Wetenschappelijke kennis over opvoeding en ontwikkeling is cruciaal voor effectieve interventies. De NVO stimuleert daarom kennisontwikkeling, zorgt dat haar leden kennis blijven opdoen, kennis benutten en onderling delen.  

Samenwerking, gebaseerd op ‘wie kan wat bijdragen?’ is essentieel; op de werkvloer, tussen professionals onderling en op beleidsniveau tussen partners die vergelijkbare doelstellingen hebben. De NVO wil zo’n partner zijn: betrouwbaar, integer, pro-actief en deskundig.