Over het netwerk LZMG+

LZMG+ staat voor 'Lichamelijke, Zintuiglijke en Meervoudige Gehandicaptenzorg'. De + is hieraan toegevoegd omdat we ook doelgroep personen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) meenemen.

 • Op vrijdagmiddag 15 januari 2021 organiseerde het netwerk de Online Studiemiddag 'Hoe krijg je ZICHT op de doelgroep mensen met een visuele beperking?'

  Hoe krijg je ZICHT? ZICHT op de doelgroep mensen met een visuele beperking. Hoe hou je dit in de dagelijkse praktijk als orthopedagoog in de gaten? En als je problematiek met visus vermoedt, hoe ga je dan verder, welke diagnostiek is mogelijk en welke behandeling en begeleiding?

  Op deze vragen is ons antwoord gegeven tijdens de online studiemiddag van vrijdag 15 januari, georganiseerd vanuit netwerk LZMG+. De introductie werd ons gegeven door Mathijs Vervloed; in vogelvlucht vertelde hij ons dat er een verschil is tussen ZIEN, KIJKEN en WAARNEMEN en dat er een verschil is tussen problematiek in de lagere (zoals gezichtsscherpte en gezichtsveld) en hogere visuele functies (verwerken en begrijpen van visuele informatie).
  Aan de hand van beelden en filmpjes vertelde orthoptist Florine Pilon-Kamsteeg ons meer over de visus, gezichtsveld, kleuren en contrast zien en diepte zien. En hoe hier onderzoek naar wordt gedaan. Ook maakte zij  een uitstapje naar visuele verwerkingsproblematiek (CVI). Zij drukte ons op het hart om vooral bij twijfel te adviseren verder onderzoek te laten doen door een oogarts of orthoptist die een uitgebreid onderzoek kunnen doen naar alle visuele functies.   
  Truus van Duijvenboden sprak vanuit haar kennis over de nieuwe richtlijn visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking. Een groep waarbij het een uitdaging is om te observeren of er sprake is van visusproblematiek, wat ons mooi werd geïllustreerd aan de hand van filmbeelden. Zij vertelde dat het heel belangrijk is hier goed op te letten omdat naar verhouding meer mensen met een verstandelijke beperking een visusprobleem hebben. En dat er juist veel mogelijk is in begeleiding, denk aan wentrajecten voor bril dragen of hulp bij inrichting van de woongroep. 
  Tot slot vertelde en demonstreerde Christiaan Geldof hoe de hersenen je voor de gek kunnen houden in wat je daadwerkelijk ziet. Zien gebeurt niet alleen met de ogen. Ook de hersenen zijn actief betrokken bij het doorsturen en verwerken van de beelden die via onze ogen binnenkomen. Wanneer de hersenen de beelden niet goed registreren of verwerken, wordt gesproken van visuele verwerkingsproblematiek (CVI). Aan de hand van casussen konden wij als orthopedagoog meedenken over wel of geen sprake was van CVI. In de richtlijn is meer hierover te vinden.

  Een inspirerende middag; Algemeen werd duidelijk in deze middag dat wij als orthopedagogen een duidelijk rol hebben in het observeren van visusproblematiek. En dat we dit zeker meenemen als mogelijk verklaringen van gedrag dat we zien. Weinig oogcontact of onzeker bewegen en struikelen kan bijvoorbeeld ook vanuit visusproblematiek komen en wist je dat je bij leesproblematiek altijd even het advies moet geven voor verwijzing naar de oogarts?
  Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de websites van Bartimeus en Visio.

 • Zie voor de actuele informatie ook de LinkedInpagina: www.linkedin.com/groups/12073860.

Leden van het netwerk

Het LZMG+ bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die deels al langer en deels korter betrokken zijn als bestuurslid. De samenstelling is als volgt:

Ines Noureldin - Hop (voorzitter) is orthopedagoge en werkt bij de NSDSK in Amsterdam. Zij werkt als teamleider en gedragswetenschapper voor vroegbehandeling de Ster, gericht op behandeling voor peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Jan van der Burg (secretaris) is werkzaam bij het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek  en de Sint Maartenschool en als docent bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen www.maartenskliniek.nl,www.maartenschool.nl, www.ru.nl/pwo.

Angela Voorwinde-Mintjes, Angela is werkzaam als orthopedagoog-generalist/gedragswetenschapper bij Koninklijke Visio, Revalidatie en Advies, Kind en Jeugd te Haren en de Commissie van Onderzoek voor Koninklijke Visio Onderwijs Zuid. Zij werkt met kinderen met een visuele beperking.

Nanouk van Tol – Verbeek  is ontwikkelingspsycholoog en orthopedagoog-generalist. Ze is werkzaam als unitmanager bij Koninklijke Kentalis in het gebied Ijsselland. Binnen deze afdeling wordt ambulante zorg geboden aan kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en aan slechthorende en dove kinderen en jongeren.

Marlinka Groot Nibbelink is orthopedagoge en werkt bij Zozijn (www.zozijn.nl). Binnen Zozijn is zij verbonden aan Orthopedagogisch Centrum Anneriet in Doetinchem en een woning voor Kind en Jeugd in Raalte. Ze is op deze locaties betrokken bij groepen met kinderen met een intensieve ondersteuningsvraag en kinderen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB).

Marijse Pol is als gedragskundige bij Amarant betrokken bij clienten met een verstandelijke beperking van verschillende niveau's en leeftijden met daarnaast bijkomende problematiek zoals ASS, zintuiglijk, disharmonisch ontwikkelingsprofiel, dementie en/of gedragsproblematiek.

Ilona Post is orthopedagoge in opleiding tot GZ-psycholoog. Zij werkt bij revalidatiecentrum Merem te Huizen (http://www.merem.nl) en bij Praktijk voor Kind en Ouder te IJsselstein (http://www.praktijkkindenouder.nl). Bij Merem werkt zij voor het specialistische NMA-k team waarin kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een spierziekte begeleid worden. Bij Praktijk voor Kind en Ouder werkt zij met kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar en hun ouders met brede problematiek (psychiatrische problemen, gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen en opvoedingsproblemen).

DSC_3555
Foto Angela
Foto Jan van den Burg
Foto Ilona website
imageMarlinka
ines
day1323_13

Doelstelling

De doelstelling van het netwerk LZMG+ is haar leden gelegenheid te bieden tot deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling en informatie over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het werkterrein LZMG+-zorg en LZMG+-onderwijs te signaleren.

Samengevat liggen de beleidsvoornemens op het terrein van:

 1. Ondersteuning van deskundigheidsuitwisseling en intervisie
 2. Onderhouden van contacten binnen en buiten de NVO
 3. Signaleren van actuele ontwikkelingen in relatie tot het werkveld.

Het netwerk LZMG+ vergadert 6 keer per jaar en organiseert uiteenlopende inhoudelijke activiteiten. Door het netwerk reeds geïnitieerde activiteiten:

 • samenwerken met de NIP sectie Revalidatie (opstellen van een visiedocument voor de kinderrevalidatie samen met het kinderplatform van de VRA, de vereniging voor revalidatieartsen; participeren aan geprotocolliseerde (proef)visitaties van GZpsychologen in de revalidatie)
 • samenwerken met werkverband Verstandelijk Gehandicapten van NIP (afstemmen en bespreken van activiteiten, mogelijkheden voor gezamenlijke studiedag etc.)
 • inventarisatie van stand van zaken rond intervisie groepen LZMG+
 • medewerking verlenen aan conferenties/themabijeenkomsten op ons terrein.
 • studiemiddag “Focus op het gezin, over gezinsgericht werken in gehandicaptenzorg en kinderrevalidatie”.
 • deelname aan 'Visitatie van psychologen en pedagogen werkzaam in de (kinder)revalidatie' (project NIP en samenwerking met LZMG+). De looptijd van dit project is drie jaar.
 • start Netwerkgroep “gezinsgericht werken” en “diagnostiek”
 • studiemiddag "Orthopedagoog en filmmaker?" Over het methodische gebruik van video door orthopedagogen ten behoeve van cliënten met (meervoudige) beperkingen.
 • studiedag "Jantje, lacht, Jantje huilt" Emotionele ontwikkeling bij kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking.
 • Op vrijdagmiddag 1 juni 2012 vond de studiemiddag "Slaapproblemen; je ligt er soms wakker van..." plaats.
 • Op vrijdagmiddag 2 november 2012 vond de studiemiddag "Jongleren communiceren" plaats.
 • Op vrijdagmiddag 15 november 2013 vond de studiemiddag "Executief functioneren bij kinderen met een beperking: hoofdzaak of bijzaak?" plaats.
 • December 2014: opname film: De orthopedagoog in beeld.
 • Op maandag 8 juni 2015 vond de bijeenkomst "De orthopedagoog in beeld: zorg en onderwijs aan personen met een beperking" plaats i.s.m. het netwerk Studenten & Starters.
 • Op 1 april 2016 vond de workshop Verlieskunde plaats.
 • Op 16 februari 2018 vond de studiedag 'Power to the Orthopedagoog' plaats.
 • Naast deze studiemiddagen sluiten leden van dit netwerk aan bij studiedagen die georganiseerd worden door externe partners, om hier verbinding te zoeken met NVO leden. Een voorbeeld hiervan is een netwerkbijeenkomst tijdens het SIMEA congres in april 2016.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het netwerk LZMG+ of heeft u andere vragen? Mail dan naar: netwerklzmg+@nvo.nl.

 • Op vrijdagmiddag 1 november 2019 werd de studiemiddag 'Als eten niet vanzelfsprekend is', Eetproblematiek bij kinderen met een beperking belicht vanuit verschillende invalshoeken georganiseerd.
 • Op 16 februari 2018 en 14 december 2018 organiseerde het netwerk LZMG+ de studiedagen "Power to the orthopedagoog" over macht en beinvloeding.

Impressie van de Lustrum Studiedag 'Power to the Orthopedagoog' Opvallen doe je zelf en de kunst van het beinvloeden, op 16 februari j.l.:

Deze dag, georganiseerd wegens het 25-jarig lustrum van het netwerk LZMG+, stond in het teken van het vergroten van de beïnvloedingsvaardigheden van de orthopedagoog om zo meer grip te krijgen op de veranderende wereld om ons heen. Inspirerende sprekers zorgden ervoor dat de aanwezige orthopedagogen flink aan het denken werden gezet over onder andere de vraag 'wie wil je zijn in je vak, en wat kunnen we hier zelf in doen?'  De dag was een groot succes! Naast nieuwe theoretische inzichten over het onderwerp macht en beïnvloeding en meer inzicht in de grote urgentie om hier beter in te worden als orthopedagogen, was er ook ruim voldoende gelegenheid om te oefenen met nieuwe vaardigheden. In kleine groepjes werd er geoefend met presentatie vaardigheid, storytelling en het inzetten van de genoemde vaardigheden in spannende gesprekken, met bijvoorbeeld een behandelteam of een lastige manager. De dag leidde tot veel eye-openers en gaf een eerste aanzet om tot nieuw gedrag én een veranderde attitude te komen. De reacties waren zo enthousiast dat onderzocht wordt of herhaling van de dag tot de mogelijkheden behoort.

>> Klik hier voor de foto's