Actueel

Als de inclusieve leraar  bestaat, zou hij mijn kind wegpoetsen
5-10-2018 - Marlies Post, directeur NVO: ‘Wat is een inclusieve leraar vanuit het perspectief van een ouder? Onlangs kreeg ik het verzoek om daar, vanuit het perspectief van een ouder, een inleiding over te houden. Hoe kwam ik tot bovenstaande stelling?’ 

Wat is inclusief onderwijs en wat is een inclusieve leraar? Het hele artikel kunt lezen op de NVO campagne website Ikkanhet.nl

Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs 
3-7-2018 - Passend onderwijs is zeker niet mislukt, aldus Minister A. Slob. Hij geeft aan dat we nu nog in de implementatiefase zitten, waarvan bij invoering is afgesproken dat die tot 2020 zou duren. Tegelijkertijd ziet minister Slob wel dat er verbeteringen nodig zijn. De Minister stuurde op 25 juni de Kamerbrief passend onderwijs naar de Kamer ter voorbereiding op het nota overleg Passend Onderwijs van 2 juli 2018.

De 12e voortgangsrapportage passend onderwijs zat als bijlage bij de Kamerstukken. In deze voortgangsrapportage wordt ingegaan op hoe passend onderwijs op scholen vorm krijgt en de toegankelijkheid van thuisnabij onderwijs. Daarna komen de ontwikkelingen ten aanzien van maatwerk aan bod, gevolgd door ontwikkelingen in de aansturing van passend onderwijs door de samenwerkingsverbanden. De analyses ten aanzien van de leerlingontwikkelingen (landelijk en regionaal) worden in de voorlaatste paragraaf behandeld.

Tenslotte wordt ingegaan op de ontwikkelingen bij het leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs en mbo.

Digitale tool privacy en passend onderwijs
12-12-2017 -  De PO - VO raad heeft in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, NJi, NIP en NVO een digitale tool ontwikkeld die overzichtelijk weergeeft wat schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet- en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen.

Indien u als pedagoog werkzaam bent binnen het onderwijs, dient u bij het gebruik van deze tool rekening te houden met het gegeven dat de tool vanuit de medewerker van een school is geschreven, tenzij anders staat aangegeven. U kunt via de tool uw feedback geven en op basis daarvan wordt de tool in 2018 geëvalueerd en verder doorontwikkeld.

Klik hier voor de digitale tool privacy en passend onderwijs.

In Regeerakkoord aandacht voor problematiek thuiszittende leerlingen
27 oktober 2017 - Met de komst van Marc Dullaert als aanjager van het thuiszitterspact staat het thema ‘thuiszitters’ volop in de belangstelling. Ook in het Regeerakkoord is aandacht voor de problematiek van thuiszittende leerlingen. Zo onderzoekt het Kabinet hoe het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd. Dat klinkt vaag, maar volgens Dullaert is het een doorbraak dat wordt gesproken van leerrecht in plaats van alleen maar de plicht. Ook is het de bedoeling dat alle samenwerkingsverbanden een wettelijk verplichte doorzettingsmacht beleggen om zo het aantal thuiszitters terug te dringen en verzuim eerder aan te pakken.

De NVO is blij met deze beleidsintenties, veel NVO pedagogen zetten zich dagelijks in en dragen bij aan concrete oplossingen voor thuiszitters.

Aandacht voor thuiszitters toegenomen: Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs
23 juni 2017 - In deze Kamerbrief blikt Staatssecretaris Dekker terug op bijna drie jaar passend onderwijs en wordt de tussenbalans opgemaakt. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. Lees meer>