Actueel

Maatregelen voor verbinding onderwijs en zorg
13 november 2020 - Met de derde onderwijs-zorg brief informeren de ministers Slob en staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer over de voortgang van landelijke maatregelen om zorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Einddoel is een onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen kinderen onderwijs en zorg krijgen die aansluit op hun behoeften op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Lees verder

NVO over passend onderwijs
13 november 2020 - Passend onderwijs is bedoeld om álle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk in een zo gewoon mogelijke onderwijssituatie te ontwikkelen. Orthopedagogen zijn daarbij, in dienst van een school, samenwerkingsverband, als zelfstandig gevestigde, vanuit de jeugdhulp of gehandicaptenzorg op tal van manieren bij betrokken. Lees verder

NVO en branches pleiten voor inzet gedragswetenschapper bij internetconsultatie Leerplichtwet
9 oktober 2020 - Het wetsvoorstel dat vorige week ter consultatie lag, beoogt dat bij een beslissing tot vrijstelling van de leerplicht beter wordt gekeken naar wat het beste aansluit bij het kind. Het voorstel is om bij de beoordeling of een kind of jongere lichamelijk of psychisch geschikt is om onderwijs te volgen, ook een advies vanuit een onderwijskundige benaderingswijze te betrekken. Lees verder

Pioniers in passend onderwijs
4 oktober 2019 - Sinds 2017 worden  meer kinderen doorverwezen naar speciale scholen. Dat was niet de bedoeling van de wet Passend Onderwijs. Onderzoeksprogramma Reporter Radio zocht uit waarom het niet lukt deze kinderen een plek te geven en ging op zoek naar scholen die tegen de stroom in alle kinderen bij elkaar in de klas hebben. In De Balie in Amsterdam werd afgelopen woensdag hierop doorgepraat met schoolbestuurders, docenten en bezorgde ouders. Op het podium lieten schooldirecteuren zien hoe het beter kan. De aftrap was aan De Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. “Mijn ouders hadden lef maar dat gold ook voor de school die ervoor zorgde dat een jongen in rolstoel  met kwetsbare botten gewoon zoveel mogelijk mee kon doen. Dat heeft 20 jaar geleden in Hardenberg mijn karakter gevormd. Zo’n jeugd gun ik kinderen.” Lees verder

Dertiende voortgangsrapportage Passend Onderwijs
21 juni 2019 - In de 13e voortgangsrapportage Passend Onderwijs, die de minister op 19 juni naar de Kamer stuurde, meldt de minister dat iedereen onderkent dat het voor veel leerlingen, zeker met complexere ondersteuningsbehoefte, beter en sneller kan. Tegelijkertijd is ook een te negatief beeld van passend onderwijs ontstaan want in veel regio’s is inmiddels echte samenwerking tot stand gekomen tussen scholen onderling en ook met de (jeugd)zorg. De voortgangsrapportage meldt dit op basis van de ervaringen van meer dan 5000 mensen die via het Vertelpunt zijn opgehaald. Lees verder

Thuiszitters en AO onderwijs-zorg
22 februari 2019 - Het aantal leerlingen dat vorig schooljaar langer dan drie maanden thuiszat, ligt hoger dan het jaar daarvoor. Dit melden de ministers in hun brief aan de Kamer van 15 februari jl. Een zorgelijke ontwikkeling vindt de NVO. Daarom stuurde de NVO samen met het NIP ter voorbereiding op het algemeen overleg Onderwijs en Zorg van 21 februari jl., een brief naar de Kamer om aandacht te vragen voor de inzet op preventie, de juiste professional op de juiste plek en te luisteren naar de kinderen/jeugdigen, hun ouders en de professionals en gebruik te maken van hun kennis en expertise. Lees verder

Toezeggingen Passend Onderwijs
23 januari 2019 - Minister Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) geeft in de Kamerbrief van 23 januari over Toezeggingen Passend Onderwijs aan dat het eerste kwartaal van 2019 gesprekken gevoerd gaan worden met zes regio’s over de ervaringen met Passend Onderwijs, welke knelpunten en verbeteringen, samenwerking en onderlinge verwachtingen zijn er over en weer. Om zoveel mogelijk betrokkenen bij passend onderwijs te bereiken, is door het Ministerie van OCW een online vertel-punt ontwikkeld waar leerlingen, ouders en professionals in en rondom de school hun ervaringen met passend onderwijs kunnen delen. De opbrengst van deze ervaringen zullen onder andere worden vertaald naar een landelijk beeld en in de 13e Voortgangsrapportage voor het zomerreces van 2019 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Download:
>Kamerbrief Toezeggingen Passend Onderwijs 23 januari 2019
>Online vertelpunt: www.vertelpunt.nl

Mét andere ogen: Advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd
30 november 2018 - Het rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd geeft zeven adviezen voor verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Deze adviezen houden het volgende in:

 1. Verbreed de teams op school waar interprofessioneel wordt samengewerkt (de orthopedagoog is meerdere malen genoemd als belangrijke professional om toe te voegen aan de interprofessionele teams)
 2. Beperk de vrijstellingen onder 5a
 3. Betrekken van ouders en kinderen is essentieel om resultaat te halen
 4. Kom lokaal/regionaal tot een gezamenlijke (integrale) visie met bindende afspraken
 5. Monitor de gezamenlijk gemaakte afspraken
 6. Zoek naar mogelijkheden om flexibeler met budgetten en financiering om te gaan
 7. De Landelijke coalitie is dienend aan de regio

Klik hier voor het rapport ‘Mét andere ogen’

Onderwijs en Zorg
23 november 2018 - In de brief van de ministeries OCW en VWS zetten de beide ministers uiteen hoe zij ervoor willen zorgdragen dat ieder kind zich kan ontwikkelen door de combinatie onderwijs en zorg beter te regelen voor kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte.

De maatregelen die worden genoemd in deze brief zijn:

 1. Betere financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen met complexe casuïstiek
 2. Een advies opstellen over hoe de samenwerking onderwijs- zorg- jeugdhulp kan worden verbeterd (door kwartiermaker René Peeters)
 3. Betere communicatie voor maatwerk
 4. Meer subsidie voor onderwijsconsulent en betere samenwerking met cliëntondersteuning
 5. Subsidie voor gedragswerk, voor complexe omstandigheden
 6. Een aanjager verbetert de aansluiting van de actietafels voor thuiszitters en de regionale expertteams
 7. Invoeren wettelijke doorzettingsmacht in onderwijs en verbinding met de doorzettingsmacht in de jeugdhulp
 8. Arrangementen voor kinderen die niet naar volledig onderwijs kunnen groeien
 9. Aanpassen Leerplichtwet om onderwijskundig perspectief te betrekken bij vrijstellingen van onderwijs
 10. Heldere informatie over medisch handelen

Wilt u meer weten klik hier voor Kamerbrief

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018
23 november 2018 - In dit onderzoek dat is uitgevoerd door het consortium Evaluatie Passend Onderwijs wordt een landelijk beeld gegeven van de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven.

De 3 algemene conclusies luiden:

 1. Er gebeurt veel op de aansluiting onderwijs-jeugdhulp, partijen zoeken elkaar op en middels pilots wordt samenwerking tot stand gebracht;
 2. Er worden nog veel knelpunten ervaren en er heerst veel ontevredenheid over o.a. onduidelijke rolverdelingen, financieringskwesties, kinderen krijgen niet de juiste hulp of moeten daar lang op wachten;
 3. Gemeenten beoordelen de stand van zaken positiever dan samenwerkingsverbanden.

Wilt u meer weten, klik hier voor het rapport Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Als de inclusieve leraar  bestaat, zou hij mijn kind wegpoetsen
5 oktober 2018 - Marlies Post, directeur NVO: ‘Wat is een inclusieve leraar vanuit het perspectief van een ouder? Onlangs kreeg ik het verzoek om daar, vanuit het perspectief van een ouder, een inleiding over te houden. Hoe kwam ik tot bovenstaande stelling?’ 

Wat is inclusief onderwijs en wat is een inclusieve leraar? Het hele artikel kunt lezen op de NVO campagne website Ikkanhet.nl

Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs 
3 juli 2018 - Passend onderwijs is zeker niet mislukt, aldus Minister A. Slob. Hij geeft aan dat we nu nog in de implementatiefase zitten, waarvan bij invoering is afgesproken dat die tot 2020 zou duren. Tegelijkertijd ziet minister Slob wel dat er verbeteringen nodig zijn. De Minister stuurde op 25 juni de Kamerbrief passend onderwijs naar de Kamer ter voorbereiding op het nota overleg Passend Onderwijs van 2 juli 2018.

De 12e voortgangsrapportage passend onderwijs zat als bijlage bij de Kamerstukken. In deze voortgangsrapportage wordt ingegaan op hoe passend onderwijs op scholen vorm krijgt en de toegankelijkheid van thuisnabij onderwijs. Daarna komen de ontwikkelingen ten aanzien van maatwerk aan bod, gevolgd door ontwikkelingen in de aansturing van passend onderwijs door de samenwerkingsverbanden. De analyses ten aanzien van de leerlingontwikkelingen (landelijk en regionaal) worden in de voorlaatste paragraaf behandeld.

Tenslotte wordt ingegaan op de ontwikkelingen bij het leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs en mbo.