Wet- en regelgeving

Jeugdwet
Lees meer over de Jeugdwet onder Uitgelicht of vind hier direct:


Regeling Jeugdwet
In de Jeugdwet en in het op grond daarvan vastgestelde Besluit Jeugdwet zijn bevoegdheden opgenomen om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen. De Regeling Jeugdwet bevat nadere regels over de volgende onderwerpen:

  • gekwalificeerde gedragswetenschapper in het kader van de gesloten jeugdhulp (§ 2)
  • cliëntervaringsonderzoek (§ 3)
  • maatschappelijke en financiële verantwoording (§ 4)
  • basisbedragen en toeslagen pleegvergoeding (§ 5)
  • beveiligingseisen gegevensverwerking (§ 6)
  • beleidsinformatie (§ 7)
  • persoonsgebonden budget (§ 8)

Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering
Met de Jeugdwet ligt ook de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de jeugdbescherming en jeugdreclassering bij de gemeenten. Het normenkader biedt een overzicht van de eisen gericht op het borgen van kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering waaraan minimaal moet worden voldaan. Door te voldoen aan de genoemde eisen kan een uitvoerende organisatie van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden gecertificeerd.

Lees hier het normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Privacy wet- en regelgeving
Tijdelijke regelgeving gegevensverstrekking declaraties jeugd. Deze tijdelijke ministeriële regeling voorziet in een juridische reparatie van een privacy probleem in de Jeugdwet en regelt de gegevensuitwisseling inzake de bekostiging van de jeugdhulp door gemeenten. De regeling biedt een juridische grondslag aan aanbieders om persoonsgegevens aan gemeenten te verstrekken. De regeling is op 7 augustus 2015 ingegaan en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Met de Veegwet krijgt de uitwisseling van persoonsgegevens een definitieve wettelijke grondslag.

Jurisprudentie Jeugdwet / gesloten jeugdhulp
Via de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is jurisprudentie over de Jeugdwet verschenen. De uitspraken kunnen dienen als leermomenten om, waar nodig, de uitvoering van de Jeugdwet aan te passen. Het gaat om rechterlijke uitspraken over de periode mei en juni 2015, onder meer over machtigingen gesloten jeugdzorg. Hier vindt u een overzicht van de jurisprudentie.

Afbakening Jeugdwet en zorgverzekeringswet (kindergeneeskunde)
In april 2015 is door het Zorginstituut Nederland (ZIN) een duiding gepubliceerd over de afbakening tussen de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw) voor de diagnosen ‘gedragsproblematiek/psychosociale pediatrie’ in de declaratiesystematiek van de kindergeneeskunde. Aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid met de overgang van de jeugd-ggz van de Zvw naar de Jeugdwet over welke zorg voor jeugdigen onder de Zvw valt en welke zorg onder de Jeugdwet.

Lees hier de duiding van ZIN.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Het verplichte gebruik van een meldcode staat in het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Lees hier meer over de meldcode.