Nuttige links

www.nza.nl
Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u de maximumtarieven die zijn vastgesteld voor de ggz (18+) en voor huisartsenzorg. Ook treft u hier de beleidsregels en nadere regels aan die in de ggz en huisartsenzorg van toepassing zijn. Hierin worden o.a. de voorwaarden vermeld waaraan declaraties moeten voldoen.

www.zorginstituutnederland.nl
Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u belangrijke informatie over het Nederlandse zorgstelstel, zoals bijvoorbeeld de inhoud van het basispakket. Ook kunt u hier vinden wat er binnen de ggz wordt aangemerkt als verzekerde zorg en wat niet. Deze informatie vindt u in het Zvw-kompas.

www.sbggz.nl
Op de website van Stichting Benchmark GGZ, vindt u informatie over het aanleveren van ROM-data. Om data aan te leveren is eerst het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk. De documenten die hiervoor nodig zijn, vindt u op de website. Ook wordt er aangegeven welke informatie verplicht aangeleverd dient te worden: de minimale dataset.

Overzicht Nederlandse zorgverzekeraars
Hier vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland en van de labels die aan de zorgverzekeraars verbonden zijn. De meeste zorgverzekeraars vallen onder een overkoepelend concern. Er zijn negen concerns. De grootste vier concerns (Achmea, VGZ, CZ en Menzis) verzekeren samen bijna 90% van de markt.

Vergelijking opleidingen ggz beroepen
In dit rapport (2013) wordt o.a. de opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist beschreven. De opleiding is qua inhoud, omvang en niveau van de opleiding vergeleken met de opleiding tot GZ-psycholoog.