Nieuwe productstructuur ggz en fz: zorgclusters

Binnen de GGZ-zorg (volwassenen) wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de productstructuur van de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Het streven is om in 2020 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. In de nieuwe structuur zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten. In dit model:

  • is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker;
  • zijn verschillende tussentijdse evaluatiemomenten, zodat de patiënt beter weet wat hem te wachten staat;
  • is het mogelijk om in de verdere toekomst de uitkomst van de behandeling mee te wegen.


Het is een fundamentele verandering met grote gevolgen voor aanbieders, verzekeraars en patiënten. Daarom wordt het nieuwe systeem op weg naar de invoering zorgvuldig ontwikkeld, getest en verder aangepast. In verschillende fases werken aanbieders mee aan pilotprojecten. Sinds januari testen ggz-aanbieders op vrijwillige basis het nieuwe model. Zo verzamelen zij onmisbare data voor de vormgeving en uiteindelijke implementatie van het model in 2020. Tot nu toe nemen nog onvoldoende behandelaren deel aan de pilot. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit het proefdraaien voor een aantal instellingen verplichten.

De bijdrage van instellingen blijft nog achter. Dat baart de NZa zorgen. Er is begrip dat prioriteiten op korte termijn aandacht vragen, maar de noodzakelijke verbetering op de langere termijn mag niet in het gedrang mag komen. De NZa heeft daarom besloten om enkele tientallen ggz- en fz-instellingen te verplichten vanaf 1 januari 2018 proef te draaien met het nieuwe systeem. Deze instellingen hebben hierover op 30 oktober jl. bericht gekregen. Deze instellingen zijn geselecteerd d.m.v. een steekproef. Er zijn inmiddels bijna voldoende deelnemende vrijgevestigden en daarom is besloten daarvoor geen extra deelnemers aan te wijzen. Wel is het zo dat van deze groep de vrijwillige deelname is omgezet in een verplichte deelname. Ook de betrokken vrijgevestigden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Op de speciale website www.nieuwmodelggzfz.nl vindt u alle informatie over het nieuwe model.