Aanpak GGZ-wachtlijsten

Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen gaan de GGZ-wachtlijsten aanpakken. Voor de Kerst moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn en vóór 1 juli 2018 moet de problematiek opgelost zijn. De NVO is lid van de federatie P3NL die als partij deelnam aan het overleg met de Minister.

Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er meer ruimte om op tijd psychische zorg aan patiënten met zware problematiek te verlenen. De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid en de afstemming en samenwerking tussen aanbieders en financiers van psychische zorg wordt beter. De ambulante zorg in de buurt wordt versneld opgebouwd.

Het gaat om complexe problematiek met meerdere oorzaken. De beschikbaarheid van geld is overigens niet het probleem, de sector heeft een macro-onderschrijding van 288 miljoen. Schippers heeft besloten dat dit bedrag beschikbaar blijft voor de sector om de afspraken te realiseren. Voor de GGZ-sector is alles bij elkaar in 2018 bijna 4 miljard beschikbaar.

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat alle acties nauwgezet monitoren, waarbij zij ook haar eigen aanpak wachttijden betrekt. De NZa zal twee keer per jaar - de eerste keer eind 2017, de tweede keer voor de zomer van 2018 - bij de minister een voortgangsrapportage aanleveren.

De NVO is blij met de afgesproken acties, maar wijst wel op het belang van een goede definitie van het probleem omtrent de wachtlijsten; zo zijn er bijvoorbeeld ook ‘wenswachtlijsten’, van cliënten die alleen door een bepaalde professional willen worden geholpen en daarom bewust kiezen om op een wachtlijst te staan. De vraag is of en hoe deze meetellen. Samenwerking in de keten, zeker als het gaat om 18-/18+ en LVB, is essentieel. De NVO ziet dan ook met belangstelling de voortgangsrapportages met daarin de operationalisering van de NZa tegemoet.

Download de Afspraken over de aanpak GGZ-wachtlijsten