Wet zorg en dwang (Wzd)

Op 23 januari 2018 stemde de Eerste Kamer in met de ‘Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’ (Wzd)). De Wzd vervangt samen met de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) de ‘Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen’ (Wet Bopz) en treed met ingang van 1 januari 2020 in werking. De Wzd geeft het wettelijke kader voor onvrijwillige opnames en het toepassen van onvrijwillige zorg. Diverse begrippen en onderwerpen van de Wzd worden nader uitgewerkt in ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en een reeds aangekondigde reparatiewet.

 • Wzd zoals gepubliceerd in het Staatsblad
 • Memorie van toelichting Wzd
 • het Besluit gelijkgestelde aandoeningen (Gepubliceerd in de Staatscourant van 30 april 2020. Dit besluit regelt het aanwijzen van ziekten en aandoeningen die gelijkgesteld worden met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap)
 • Besluit zorg en dwang (Het besluit op 5 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant, regelt onder andere de ambulante onvrijwillige zorg en wie de functie van externe deskundige kan vervullen)
 • Aanpassingswettoelichting en overige documenten (Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wvggz) in verband met de invoering van de Wzd-functionaris).
  Op 9 juli 2019 heeft de Kamer de Aanpassingswet aangenomen. 

Wet verplichte ggz (Wvggz)

De Wvggz is op 23 januari 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat op 1 januari 2020 in. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis verplichte zorg te geven.

Meer informatie

Wet Forensische zorg (Wfz)

De forensische zorg is een combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging. De bekendste vorm van forensische zorg is de tbs (terbeschikkingstelling), waarbij de patiënt in een gesloten instelling behandeld wordt.

Meer informatie

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is er voor mensen die 24/7 zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te ontvangen is een zogenaamde Wlz-indicatie nodig.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Als cliënten nog thuis wonen, maar daarbij wel hulp nodig hebben is de gemeente aan zet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding
 • huishoudelijke hulp
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
 • opvang in geval van huiselijk geweld


Wilt u meer weten? Dan verwijzen u graag naar de website van de overheid:

 

Afwegingskader Wlz
Voor het bepalen wie er toegang krijgt tot de Wlz is in opdracht van het Zorginstituut Nederland en het Centrum Indicatiestelling Zorg een afwegingskader ontwikkeld.

VN-verdrag

Op 14 juli 2016 heeft Nederland het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Het doel van dit verdrag is de verbetering van de positie van mensen met een beperking. De VN heeft in 2006 dit verdrag gemaakt en in 2007 heeft Nederland, samen met vele andere landen, het verdrag ondertekend. Het duurde dus nog bijna 10 jaar voordat dit is vertaald is in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Voor de ratificatie van het verdrag heeft het parlement twee wetten aangenomen: een waarin het verdrag wordt aangenomen en een waarin het verdrag wordt uitgevoerd door aanpassing van twee wetten: De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en de Kieswet. De Wgbh/cz is als volgt aangepast:

 • Naast wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer gaat de wet nu ook over goederen en diensten. Dit betekent onder andere dat mensen daarover doeltreffende aanpassingen kunnen aanvragen.
 • Onder doeltreffende aanpassingen valt nu ook het toelaten van assistentiehonden als iemand daarom vraagt.
 • Vanaf 1 januari 2017 komt in de wet een norm voor algemene toegankelijkheid. In een Algemene Maatregel van Bestuur wordt nog uitgewerkt wat algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking is.


Een doeltreffende aanpassing is een aanpassing in een individueel geval. De vraag moet wel redelijk zijn. 

In de Kieswet is opgenomen dat stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.